جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

لیزینگ پارسیان


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۰:۱۳:۳۱
گزارش امین طرح اعطا تسهیلات موضوع اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکت لیزینگ پارسیان - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (به پیوست)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۸:۳۸:۴۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۶:۴۶:۵۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۰۹:۲۰:۰۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۶:۲۷:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۹:۵۷:۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۷:۱۹:۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۸:۳۶:۵۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    ۱۷:۲۱:۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۵:۳۵:۲۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    ۱۹:۲۳:۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۸:۰۰:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۰۹:۲۲:۲۳
گزارش امین اوراق مشارکت شرکت لیزینگ پارسیان منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (به پیوست)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۰۷:۵۴:۰۵
گزارش امین اوراق مشارکت شرکت لیزینگ پارسایان منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (به پیوست)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۹    ۱۷:۳۱:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۵    ۱۳:۲۸:۳۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۲    ۱۴:۴۶:۵۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۱    ۲۰:۲۲:۱۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۱    ۱۶:۲۳:۲۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۱    ۱۱:۵۴:۲۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...