جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

کشت و صنعت شریف آباد


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۷:۰۵:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۳:۴۰:۱۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۰۹:۱۰:۳۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۱۵:۵۹:۳۶
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    ۱۰:۴۳:۱۳
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    ۱۹:۰۹:۱۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۱    ۱۹:۱۷:۲۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۷    ۱۶:۰۲:۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۷:۱۱:۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۲:۵۲:۲۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۰:۵۴:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۷:۱۲:۵۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۰۸:۴۲:۴۲
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۴    ۱۸:۴۹:۱۶
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۰    ۱۵:۰۱:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۶    ۱۱:۲۱:۵۱
تغییر نشانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸    ۱۶:۲۵:۴۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸    ۱۶:۲۳:۱۸
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸    ۱۵:۴۷:۱۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸    ۱۱:۱۷:۲۴
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...