جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

بیمه البرز


۱۴۰۱/۰۶/۱۷    ۰۹:۳۲:۰۵
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۳:۳۳:۱۸
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۰:۵۶:۱۱
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۰۸:۵۲:۵۸
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۳    ۱۰:۴۲:۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۱۲:۴۳:۰۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۰۹:۰۵:۱۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۰۸:۵۴:۱۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۱:۲۸:۳۸
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۰:۰۶:۰۲
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۴    ۰۸:۲۰:۴۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۷:۲۶:۳۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۷:۱۸:۱۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۴:۰۵:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۲    ۱۰:۵۰:۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۲    ۰۹:۴۳:۳۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۲    ۰۷:۵۶:۰۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۲    ۰۷:۵۴:۰۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۲    ۰۷:۵۱:۴۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    ۱۷:۱۷:۲۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...