جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

ذوب آهن اصفهان


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۹:۰۲:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۵:۱۳:۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۳:۲۹:۴۳
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۳:۲۵:۵۱
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۳:۲۴:۳۶
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۰:۱۷:۴۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج شرکت در مزایده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۰۸:۵۴:۱۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج شرکت در مزایده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۹:۱۶:۴۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تارابگین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۲۰:۳۶:۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پویش معادن ذوب آهن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۲۲:۴۳:۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۲۲:۲۸:۴۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۶    ۰۱:۲۷:۳۴
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۲۲:۵۶:۰۰
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۴:۲۱:۱۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۳:۰۸:۵۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۰۷:۴۱:۲۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - جواز تاسیس احداث واحدگندله آهن و دانه بندی سنگ آهن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۱۸:۴۲:۲۸
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۵    ۱۶:۳۳:۱۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۴    ۱۵:۱۳:۱۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای صورت های مالی شرکت تابعه (شرکت پیشرو معادن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۰۸:۱۳:۲۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...