جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

نورد و تولید قطعات فولادی


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۳:۰۱:۴۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۲:۴۹:۱۸
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۴    ۱۴:۴۶:۲۹
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۱:۴۷:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۱:۲۳:۲۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۰:۵۹:۰۶
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۶:۳۲:۳۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۸    ۱۷:۰۷:۰۳
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۸    ۱۱:۰۸:۵۱
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۲:۴۰:۳۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۱۴:۵۶:۰۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۰۸:۵۹:۰۱
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۰۹:۵۰:۴۹
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۲:۳۹:۰۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    ۱۶:۲۵:۰۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۳    ۱۱:۳۴:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۴:۰۵:۴۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۱:۵۶:۰۷
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۲۱:۲۱:۴۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه(۱۴۴۰ میلیارد ریال)ازمحل سود انباشته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۲۱:۱۳:۱۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...