جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

ایران ترانسفو


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۰:۴۲:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۵:۴۴:۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی ایران ترانسفو)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۱:۲۶:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ایران ترانسفو ری)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۱:۰۸:۲۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانس پست پارس)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۰:۴۴:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع سیم لاکی اشراق)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۰:۴۳:۴۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تحقیقات ترانسفورماتور ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۰:۰۲:۳۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۸:۴۷:۳۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۸:۳۱:۰۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۷:۵۴:۰۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه فاوا صنعت)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۷:۳۴:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۶:۴۶:۴۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل ونقل آشنا راه سما)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲    ۱۷:۴۵:۰۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۲۰:۰۹:۴۰
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۳:۱۶:۰۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۲۰:۱۰:۴۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۱۸:۲۰:۴۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۳    ۱۷:۴۴:۱۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۴:۲۰:۳۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۳    ۱۴:۵۷:۲۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ادامه مطلب ...