جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

موتوژن


۱۴۰۱/۰۷/۰۷    ۱۸:۴۴:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۰۶:۵۶:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۰۷:۵۳:۳۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۷:۲۷:۵۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۶    ۲۱:۳۱:۲۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۲۰:۵۸:۴۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۱۲:۱۵:۰۴
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۱    ۰۹:۴۵:۴۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۸    ۰۹:۰۱:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۵:۰۱:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۴:۴۰:۳۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۰    ۱۴:۱۲:۳۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۷    ۱۴:۳۴:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۵    ۱۸:۲۷:۱۹
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۴    ۱۳:۳۴:۳۶
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۱    ۱۲:۳۲:۱۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۹    ۱۶:۴۰:۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۴    ۱۴:۴۹:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۱۱    ۱۴:۵۹:۴۴
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۵    ۱۹:۰۹:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...