جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۲:۳۷:۱۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت ساربان سرمایه ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۰۹:۵۲:۱۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۷:۳۰:۳۷
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۷:۱۸:۴۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۶    ۰۹:۱۴:۵۶
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۱    ۱۲:۵۵:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۰۹:۴۷:۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۵:۵۹:۵۷
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه بازرگانی برنا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۰:۳۴:۰۳
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت توسعه سرمایه رادین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۰۹:۳۱:۱۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت ساربان سرمایه ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۰۹:۱۹:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۰۹:۵۹:۱۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۷    ۱۵:۲۵:۴۴
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۱:۱۷:۵۹
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۰۸:۲۳:۳۶
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۱۶:۴۸:۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمایه رادین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۳:۳۹:۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سرمایه رسا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    ۰۸:۰۳:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۵:۳۵:۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ساربان سرمایه ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۴:۳۴:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...