جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

قند نیشابور


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۳:۳۷:۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۱    ۱۰:۵۶:۱۳
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۷:۳۹:۲۸
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۱:۳۸:۱۵
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۴    ۱۱:۳۱:۰۶
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۴    ۱۱:۱۱:۰۱
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۴:۱۷:۰۹
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۶    ۲۱:۱۵:۰۶
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۶    ۱۷:۴۳:۲۱
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۰۹:۰۳:۲۴
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۳:۱۴:۳۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۰:۱۷:۲۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۷:۲۰:۰۵
تغییر نشانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۴:۲۵:۱۴
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۵:۱۷:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۳:۱۰:۴۶
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۰:۰۲:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۳    ۱۱:۴۳:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۵    ۱۳:۴۱:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۵    ۰۷:۵۸:۴۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...