جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۰:۵۴:۲۷
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۵:۴۲:۰۴
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت نوآوران توسعه ملی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۱    ۱۸:۱۴:۴۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم حصول نتیجه از برگزاری عرضه سهام پتروشیمی شازند- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۰    ۱۵:۰۸:۴۱
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۶:۱۴:۲۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت آزادراه تبریز ارومیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۲۰:۲۴:۰۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۲    ۱۹:۵۸:۰۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه ۴۹ درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۹    ۱۸:۴۹:۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نوآوران توسعه ملی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۲    ۱۳:۵۶:۵۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۲۳:۵۷:۳۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۲۳:۴۹:۴۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۸:۲۹:۴۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۸    ۱۷:۳۲:۰۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۷:۲۰:۱۶
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۵:۲۴:۵۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت توسعه کشت و صنعت ملی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۵:۱۱:۱۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۵:۰۹:۱۵
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت نوآوران توسعه ملی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۵:۰۷:۴۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۲۱:۲۲:۱۸
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۵    ۱۷:۱۱:۲۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه نیرو گاهها وانرژی برق-در حال تصفیه)  ادامه مطلب ...