جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

شاهد


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۴:۴۹:۵۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۵:۱۵:۰۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۶:۴۳:۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۶:۳۳:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۵:۳۹:۲۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مولد نیروی شاهد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۲    ۱۰:۲۵:۴۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۲    ۰۹:۴۹:۳۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۵:۲۳:۵۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات فرودگاهی شاهد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۴:۱۱:۰۶
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۳:۰۹:۵۵
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی شاهد)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۳:۰۸:۴۰
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت هرمز انرژی)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۵:۲۱:۰۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۰۹:۱۰:۴۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۱۵:۰۳:۳۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۵    ۰۹:۵۰:۳۵
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۱    ۱۲:۲۱:۰۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی سعدی کیش)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۷:۴۴:۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۷    ۱۹:۴۵:۰۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۱    ۱۴:۲۸:۴۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۴    ۱۳:۵۴:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...