جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۰:۵۲:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۰:۳۰:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۰:۲۹:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۱۱:۵۵:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۱۲:۳۴:۴۱
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۰:۳۴:۳۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۶    ۱۶:۲۴:۴۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۱۰:۳۱:۳۳
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۷:۴۹:۳۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۵:۵۲:۰۵
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۷:۱۶:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۶    ۱۰:۴۱:۴۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۶    ۰۹:۳۳:۵۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آرای قطعی مطالبات عوارض خوراک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۷:۵۱:۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۱۴:۲۶:۰۳
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۳:۱۸:۳۴
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۰    ۰۸:۱۹:۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۱    ۱۵:۴۸:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۴    ۱۱:۰۵:۵۳
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گزارش پیشرفت اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات خارجی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۶    ۰۸:۴۷:۵۰
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...