جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

نوسازی و ساختمان تهران


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۴:۵۹:۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۵:۰۶:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۰۹:۲۹:۱۳
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی و افشای اهم مطالب مطرح شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۱:۳۳:۴۵
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۱۱:۵۶:۱۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۱۸:۰۶:۴۶
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۹    ۰۹:۵۴:۳۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۸:۴۲:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۷    ۱۷:۱۵:۴۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۲۰:۰۰:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸    ۱۵:۴۹:۴۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۲۳    ۱۴:۲۰:۳۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۷    ۱۸:۰۲:۰۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۱    ۱۸:۳۷:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۴    ۱۸:۱۵:۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۴    ۱۶:۲۸:۱۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۳    ۰۹:۲۸:۱۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۲۹    ۱۹:۵۵:۱۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۲۸    ۲۱:۴۸:۱۵
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۲۸    ۲۱:۲۶:۵۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...