جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری ساختمان ایران


۱۴۰۱/۰۷/۰۹    ۱۳:۵۶:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸    ۰۹:۴۳:۰۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۰:۴۹:۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۷:۴۹:۱۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۴    ۱۷:۰۴:۳۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۸:۲۹:۳۴
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۸:۰۳:۱۶
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۰۹:۲۱:۴۴
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۶:۵۵:۲۲
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۱۸:۵۹:۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۲    ۱۳:۰۱:۵۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۸:۲۹:۳۶
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۲    ۱۷:۱۱:۴۶
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۱    ۱۵:۰۱:۵۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۰۹:۳۹:۰۵
تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۱۸:۰۲:۴۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۱    ۱۷:۳۲:۰۵
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۱    ۱۷:۱۶:۲۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۷:۳۵:۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۶:۴۷:۰۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ساختمان و توسعه فن آوری)  ادامه مطلب ...