جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری سیمان تامین


۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۸:۰۲:۰۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۸:۰۱:۴۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۱۸:۵۲:۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹    ۱۴:۵۱:۴۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۶:۳۴:۲۴
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۶:۱۵:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۲    ۱۶:۵۳:۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۱    ۰۹:۴۵:۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۱۱:۲۶:۴۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۰۹:۰۷:۲۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۲۰:۵۳:۳۹
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۵    ۱۳:۵۴:۵۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۶:۲۵:۳۴
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۶:۲۱:۵۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت دور آل)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۵:۲۶:۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۱:۰۱:۲۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سیمان زنجان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۸:۰۵:۰۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۷:۲۴:۳۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تدبیر سازه تأمین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۳    ۱۱:۴۰:۴۱
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۳    ۱۱:۳۹:۳۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...