جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سیمان سپاهان


۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۴:۱۰:۴۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱    ۱۱:۰۲:۲۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۶    ۱۷:۳۳:۴۹
تغییر نشانی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۱    ۱۵:۰۵:۴۶
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۵:۰۴:۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۰۹:۵۹:۳۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۷    ۱۶:۱۲:۴۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۲۰:۱۴:۵۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۶:۳۷:۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۰:۳۹:۰۱
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۰    ۱۴:۰۷:۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۷    ۱۳:۴۶:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۰۶    ۱۲:۱۰:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۲۹    ۱۷:۴۵:۱۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۰/۰۶    ۱۵:۵۵:۳۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۰۹/۲۷    ۱۶:۳۸:۲۵
جزییات هزینه های انرژی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۰۹/۲۲    ۱۷:۰۷:۰۵
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۰۹/۰۹    ۱۳:۱۷:۲۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۰۹/۰۶    ۱۹:۰۵:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۰۹/۰۶    ۱۸:۱۳:۳۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...