جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین


۱۴۰۱/۰۷/۱۰    ۱۶:۵۱:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۰۸:۵۳:۳۵
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۶:۰۱:۵۹
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۶:۰۱:۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مصوبه هیات مدیره- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۲    ۱۶:۰۱:۰۲
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲    ۱۳:۳۷:۳۴
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۵:۳۰:۰۷
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۴:۵۵:۰۹
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۶    ۱۰:۳۷:۲۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۱:۱۳:۲۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۱۸:۱۳:۴۱
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۶:۲۰:۴۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۱۳    ۱۶:۰۳:۳۵
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۷    ۱۴:۵۴:۳۵
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۶:۵۵:۳۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۲:۳۵:۱۷
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۷:۲۵:۰۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۰:۳۸:۰۸
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۰۹:۳۷:۵۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۱۵    ۱۰:۲۲:۱۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...