جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری


۱۴۰۱/۰۷/۱۲    ۱۰:۳۵:۲۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تاسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۴:۱۷:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۱۱:۲۳:۰۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۰    ۱۸:۳۱:۱۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۸    ۱۵:۳۶:۴۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۱۱:۳۵:۳۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۹    ۰۹:۰۰:۴۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نوآوران مدیریت سبا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۶:۱۰:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۳۰    ۰۱:۰۳:۳۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۰۹:۵۱:۲۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت نوآوران مدیریت سبا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۰۹:۴۸:۵۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۵    ۱۸:۰۳:۵۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۸:۴۲:۴۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۱    ۱۸:۰۸:۵۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۸:۲۱:۱۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۱:۵۸:۲۳
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۹    ۱۱:۵۶:۵۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۹    ۱۴:۲۳:۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۹    ۱۴:۲۲:۱۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شرکت نوآوران مدیریت سبا)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۹    ۱۳:۴۹:۴۴
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری)  ادامه مطلب ...