جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

پرداخت الکترونیک سامان کیش


۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۱۱:۱۵:۲۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۷:۱۰:۳۳
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۲۳:۰۵:۵۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۶:۱۱:۴۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۷:۵۴:۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارتباطات پیوسته ایرانیان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۶:۴۱:۴۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) (شرکت نرم افزاری تندر نور)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۳:۴۲:۴۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تجارت الکترونیک بهار)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۳:۳۳:۴۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هم راستا نوآوران سامان)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۳:۰۵:۵۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت نرم افزاری کیان نور رایانه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۳    ۱۸:۰۶:۲۸
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۸:۰۴:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۲۲:۲۸:۵۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۲۰:۴۵:۵۱
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۰    ۱۷:۳۰:۰۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۱۱:۲۱:۲۲
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۱۱:۵۵:۳۴
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۳    ۱۳:۱۷:۵۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۸    ۱۱:۱۲:۳۴
اعلامیه پذیره نویسی عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۵    ۱۱:۲۸:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۱    ۲۰:۱۲:۳۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت هم راستا نوآوران سامان)  ادامه مطلب ...