جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری صباتأمین


۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۶:۲۷:۱۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (شرکت خدمات مدیریت صبا تامین)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۶:۲۶:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰    ۲۱:۳۱:۴۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۹    ۲۱:۴۹:۵۴
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۶:۴۴:۱۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۷    ۱۱:۲۶:۵۳
اعلامیه پذیره نویسی عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۹:۵۳:۴۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۷:۲۱:۵۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۶:۴۲:۴۸
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۸:۰۶:۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۳    ۱۳:۵۹:۴۶
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۳:۲۴:۴۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹    ۱۸:۰۵:۱۹
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۵    ۱۷:۳۹:۴۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۴    ۱۹:۵۱:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۶:۲۹:۴۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۱:۳۸:۲۵
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۱    ۱۳:۰۶:۰۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۶:۵۶:۴۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۷    ۱۸:۲۰:۰۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...