جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری ملی ایران


۱۴۰۱/۰۷/۰۲    ۱۰:۳۸:۲۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۲۳:۱۰:۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۱۳    ۱۹:۳۲:۲۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۹:۲۷:۴۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۵    ۰۹:۰۱:۰۳
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۳۱    ۱۴:۰۵:۴۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۵    ۱۸:۲۳:۵۶
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۱    ۱۵:۲۸:۵۱
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه آگهی عرضه ۱۴.۸۸ درصد سهام شرکت لبنیات پاک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۰    ۱۷:۱۴:۲۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۹:۲۵:۱۹
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۵    ۱۷:۵۲:۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۳:۳۶:۲۴
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۱:۱۰:۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۱    ۱۶:۱۶:۴۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه ۱۴.۸۹ درصد سهام شرکت لبنیات پاک به صورت بلوک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۱۳:۱۰:۴۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۲۱:۰۹:۴۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۷    ۱۴:۲۵:۱۳
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۱    ۰۹:۵۷:۱۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۰    ۱۴:۱۸:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۱۷:۴۰:۱۵
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...