جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

سرمایه گذاری پویا


۱۴۰۱/۰۷/۰۷    ۰۹:۴۸:۵۲
اعلامیه پذیره نویسی عمومی  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۶    ۱۳:۳۰:۵۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۵:۳۴:۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۷/۰۴    ۱۳:۲۹:۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۲۳    ۱۴:۳۲:۴۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۴    ۱۳:۰۱:۳۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۰۷:۰۸:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    ۱۲:۳۴:۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۷:۲۶:۰۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۰:۴۳:۳۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۲۰    ۱۰:۴۲:۲۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۶    ۰۷:۱۷:۴۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۵    ۱۱:۴۹:۳۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۷    ۱۴:۰۸:۱۹
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۰۷    ۱۳:۰۳:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۱۷    ۱۶:۴۵:۴۲
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۲    ۱۵:۵۶:۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۲/۰۲    ۰۹:۱۲:۱۱
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۲۵    ۱۶:۴۴:۲۷
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۰/۱۱/۱۱    ۱۲:۲۳:۴۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  ادامه مطلب ...