جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

بانک ملت


۱۴۰۱/۰۶/۲۸    ۱۸:۴۲:۰۶
آگهی ثبت افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۹    ۱۰:۳۴:۱۲
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش هزینه اکچوئری بعنوان هزینه های قابل قبول- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۷    ۱۸:۱۴:۰۱
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۱۲    ۱۹:۳۲:۳۷
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۶:۵۹:۲۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۲    ۱۲:۰۷:۳۸
افشای جزییات زمین و ساختمان  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۷    ۱۱:۱۳:۰۲
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۲۰:۱۵:۵۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۱۸:۳۸:۳۵
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۱    ۱۸:۳۵:۰۷
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۳۰    ۲۲:۲۵:۰۱
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۰۰:۰۲:۴۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۰۰:۰۲:۰۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۸    ۱۴:۱۶:۵۵
مجوز بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۵    ۲۱:۲۲:۱۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صرافی ملت)(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۴    ۲۰:۳۸:۴۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۲    ۰۲:۳۷:۵۱
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۱    ۲۲:۲۹:۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۹    ۱۶:۲۰:۲۲
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۹    ۱۱:۱۸:۴۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  ادامه مطلب ...