جستجو و تحلیل نماد

حجم/سرانه خرید بهمراه میانگین

اطلاعاتی یافت نشد

اطلاعات کدال

کارت اعتباری ایران کیش


۱۴۰۱/۰۶/۲۰    ۱۷:۰۹:۵۴
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سرمایه گذاری در شرکت سرزمین پردازش امن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۲:۵۸:۵۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵    ۱۵:۱۵:۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۵/۰۴    ۱۸:۲۳:۵۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۲۹    ۱۹:۳۶:۵۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۴/۰۶    ۱۸:۰۶:۱۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۲۹    ۱۲:۴۸:۱۸
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۱۰    ۱۷:۰۷:۱۱
تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۸    ۱۷:۲۳:۳۳
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۳/۰۷    ۱۷:۵۵:۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۳۱    ۱۶:۵۹:۱۱
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۱۰    ۱۱:۱۰:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۴    ۱۸:۲۰:۴۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۲/۰۴    ۱۷:۰۸:۲۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰(اصلاحیه)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۳۰    ۲۳:۰۸:۵۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۲۲:۲۳:۱۶
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۲۱:۴۸:۴۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۲۱:۳۷:۳۷
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۲۱:۳۰:۰۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...

۱۴۰۱/۰۱/۲۱    ۱۱:۵۱:۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  ادامه مطلب ...