در این سرویس سهم هایی که ورود پول هوشمند داشته اند و توسط پیامک به مشترکین اطلاع رسانی شده است قابل مشاهده است
همانطور که در پیامک های ارسالی ذکر شده ، سیگنال سهم زمانی معتبر است که آخرین قیمت سهم در پایان روز ، نباید کمتر از قیمت پایانی باشد و این موارد در زیر لیست و محاسبه شده اند
تعداد پرتفوی غیرقابل نمایش (مخصوص مشترکین) : 1