بازگشت به سبد

شجم

1400/04/13

نقطه ورود:اولین فلش رو به بالای سبز
برای مشاهده آسانتر30کندل بعدازسیگنال،نمایش داده می شود


مشاهده تابلو خوانی سیگنال