بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

آبان ماه 1400

سود ماهیانه : -2.8


نماد : فنورد
تاریخ : 1400/08/05
ساعت : 12:05
قیمت پایانی : 192260
قیمت پایانی روز بعد : 183790
سود خالص : -5.25

مشاهده تابلو

نماد : وخارزم
تاریخ : 1400/08/10
ساعت : 09:35
قیمت پایانی : 3985
قیمت پایانی روز بعد : 4153
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : وصنعت
تاریخ : 1400/08/12
ساعت : 09:51
قیمت پایانی : 6610
قیمت پایانی روز بعد : 6910
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : ثشاهد
تاریخ : 1400/08/15
ساعت : 09:30
قیمت پایانی : 12430
قیمت پایانی روز بعد : 12140
سود خالص : -3.25

مشاهده تابلو

نماد : ختوقا
تاریخ : 1400/08/17
ساعت : 10:23
قیمت پایانی : 2236
قیمت پایانی روز بعد : 2171
سود خالص : -3.25

مشاهده تابلو

نماد : وساخت
تاریخ : 1400/08/22
ساعت : 12:15
قیمت پایانی : 41490
قیمت پایانی روز بعد : 43520
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : انرژي3
تاریخ : 1400/08/26
ساعت : 10:14
قیمت پایانی : 101940
قیمت پایانی روز بعد : 105280
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : بپيوند
تاریخ : 1400/08/26
ساعت : 10:47
قیمت پایانی : 11421
قیمت پایانی روز بعد : 11206
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : وفتخار
تاریخ : 1400/08/29
ساعت : 12:26
قیمت پایانی : 1848
قیمت پایانی روز بعد : 1904
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو