بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

مهر ماه 1400

سود ماهیانه : 0.2


نماد : كلر
تاریخ : 1400/07/03
ساعت : 09:18
قیمت پایانی : 122477
قیمت پایانی روز بعد : 124088
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : شاراك
تاریخ : 1400/07/03
ساعت : 10:32
قیمت پایانی : 45370
قیمت پایانی روز بعد : 46670
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : توسن
تاریخ : 1400/07/06
ساعت : 09:34
قیمت پایانی : 11076
قیمت پایانی روز بعد : 11629
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : كرماشا
تاریخ : 1400/07/10
ساعت : 09:37
قیمت پایانی : 52260
قیمت پایانی روز بعد : 51690
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : خراسان
تاریخ : 1400/07/14
ساعت : 09:23
قیمت پایانی : 110760
قیمت پایانی روز بعد : 111080
سود خالص : -0.25

مشاهده تابلو

نماد : شپاس
تاریخ : 1400/07/17
ساعت : 11:30
قیمت پایانی : 21012
قیمت پایانی روز بعد : 21917
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : وآذر
تاریخ : 1400/07/19
ساعت : 10:40
قیمت پایانی : 52260
قیمت پایانی روز بعد : 50330
سود خالص : -4.25

مشاهده تابلو

نماد : ثنوسا
تاریخ : 1400/07/27
ساعت : 10:53
قیمت پایانی : 7100
قیمت پایانی روز بعد : 7060
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : دلر
تاریخ : 1400/07/27
ساعت : 11:24
قیمت پایانی : 45820
قیمت پایانی روز بعد : 47200
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو