بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

مردادماه 1400

سود ماهیانه : 46.1


نماد : وبانك
تاریخ : 1400/05/04
ساعت : 09:57
قیمت پایانی : 8060
قیمت پایانی روز بعد : 7990
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : فسرب
تاریخ : 1400/05/04
ساعت : 10:12
قیمت پایانی : 73910
قیمت پایانی روز بعد : 72460
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : ساروم
تاریخ : 1400/05/06
ساعت : 11:23
قیمت پایانی : 38030
قیمت پایانی روز بعد : 39740
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : ارفع
تاریخ : 1400/05/09
ساعت : 09:15
قیمت پایانی : 15529
قیمت پایانی روز بعد : 16080
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : شفن
تاریخ : 1400/05/09
ساعت : 09:27
قیمت پایانی : 344890
قیمت پایانی روز بعد : 352200
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : پارسان
تاریخ : 1400/05/09
ساعت : 09:30
قیمت پایانی : 26450
قیمت پایانی روز بعد : 26950
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : وغدير
تاریخ : 1400/05/09
ساعت : 10:49
قیمت پایانی : 13650
قیمت پایانی روز بعد : 14020
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : هاي وب
تاریخ : 1400/05/10
ساعت : 09:53
قیمت پایانی : 8980
قیمت پایانی روز بعد : 9010
سود خالص : -0.25

مشاهده تابلو

نماد : فرابورس
تاریخ : 1400/05/11
ساعت : 10:15
قیمت پایانی : 18365
قیمت پایانی روز بعد : 19400
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : جم پيلن
تاریخ : 1400/05/12
ساعت : 10:10
قیمت پایانی : 100250
قیمت پایانی روز بعد : 103360
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : تاپيكو
تاریخ : 1400/05/13
ساعت : 09:26
قیمت پایانی : 15090
قیمت پایانی روز بعد : 15310
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : سپيد
تاریخ : 1400/05/13
ساعت : 09:40
قیمت پایانی : 35590
قیمت پایانی روز بعد : 37360
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : شصدف
تاریخ : 1400/05/16
ساعت : 11:52
قیمت پایانی : 43012
قیمت پایانی روز بعد : 45167
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : آپ
تاریخ : 1400/05/18
ساعت : 10:42
قیمت پایانی : 13800
قیمت پایانی روز بعد : 14490
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : ملت
تاریخ : 1400/05/18
ساعت : 11:39
قیمت پایانی : 1332
قیمت پایانی روز بعد : 1416
سود خالص : 5.75

مشاهده تابلو

نماد : وليز
تاریخ : 1400/05/18
ساعت : 12:01
قیمت پایانی : 5700
قیمت پایانی روز بعد : 5980
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : زشريف
تاریخ : 1400/05/19
ساعت : 10:25
قیمت پایانی : 5122
قیمت پایانی روز بعد : 5311
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : ورنا
تاریخ : 1400/05/23
ساعت : 09:40
قیمت پایانی : 4958
قیمت پایانی روز بعد : 5180
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : شكربن
تاریخ : 1400/05/23
ساعت : 11:23
قیمت پایانی : 104540
قیمت پایانی روز بعد : 106300
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : پاكشو
تاریخ : 1400/05/24
ساعت : 09:34
قیمت پایانی : 5900
قیمت پایانی روز بعد : 6100
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : فرآور
تاریخ : 1400/05/24
ساعت : 10:06
قیمت پایانی : 35170
قیمت پایانی روز بعد : 34830
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : فنوال
تاریخ : 1400/05/24
ساعت : 10:55
قیمت پایانی : 25930
قیمت پایانی روز بعد : 27130
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : سپاها
تاریخ : 1400/05/31
ساعت : 09:35
قیمت پایانی : 10180
قیمت پایانی روز بعد : 10600
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : ثمسكن
تاریخ : 1400/05/31
ساعت : 10:05
قیمت پایانی : 5164
قیمت پایانی روز بعد : 5395
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : بترانس
تاریخ : 1400/05/31
ساعت : 11:35
قیمت پایانی : 2578
قیمت پایانی روز بعد : 2660
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو