بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

تیر ماه 1400

سود ماهیانه : 37.4


نماد : رمپنا
تاریخ : 1400/04/01
ساعت : 10:13
قیمت پایانی : 13150
قیمت پایانی روز بعد : 13660
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : ومدير
تاریخ : 1400/04/02
ساعت : 10:51
قیمت پایانی : 3753
قیمت پایانی روز بعد : 3940
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : بوعلي
تاریخ : 1400/04/05
ساعت : 09:29
قیمت پایانی : 48790
قیمت پایانی روز بعد : 47400
سود خالص : -3.25

مشاهده تابلو

نماد : سيتا
تاریخ : 1400/04/05
ساعت : 09:43
قیمت پایانی : 16070
قیمت پایانی روز بعد : 16940
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : بورس
تاریخ : 1400/04/05
ساعت : 12:00
قیمت پایانی : 29150
قیمت پایانی روز بعد : 30590
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : ولپارس
تاریخ : 1400/04/05
ساعت : 12:03
قیمت پایانی : 4223
قیمت پایانی روز بعد : 4208
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : وپويا
تاریخ : 1400/04/05
ساعت : 12:21
قیمت پایانی : 4782
قیمت پایانی روز بعد : 4764
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : فولاژ
تاریخ : 1400/04/06
ساعت : 10:41
قیمت پایانی : 14620
قیمت پایانی روز بعد : 15340
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : صبا
تاریخ : 1400/04/07
ساعت : 09:11
قیمت پایانی : 8166
قیمت پایانی روز بعد : 8257
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : ركيش
تاریخ : 1400/04/07
ساعت : 09:55
قیمت پایانی : 16340
قیمت پایانی روز بعد : 16020
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : دتوزيع
تاریخ : 1400/04/07
ساعت : 11:56
قیمت پایانی : 29271
قیمت پایانی روز بعد : 28784
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : شاروم
تاریخ : 1400/04/09
ساعت : 11:40
قیمت پایانی : 16200
قیمت پایانی روز بعد : 15923
سود خالص : -2.25

مشاهده تابلو

نماد : ونيكي
تاریخ : 1400/04/12
ساعت : 12:16
قیمت پایانی : 9610
قیمت پایانی روز بعد : 9990
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : خپارس
تاریخ : 1400/04/13
ساعت : 11:28
قیمت پایانی : 1188
قیمت پایانی روز بعد : 1210
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : ولكار
تاریخ : 1400/04/14
ساعت : 09:01
قیمت پایانی : 4239
قیمت پایانی روز بعد : 4450
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : وپارس
تاریخ : 1400/04/14
ساعت : 09:22
قیمت پایانی : 2750
قیمت پایانی روز بعد : 2747
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : سخوز
تاریخ : 1400/04/14
ساعت : 10:30
قیمت پایانی : 24880
قیمت پایانی روز بعد : 25970
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : لطيف
تاریخ : 1400/04/14
ساعت : 11:40
قیمت پایانی : 48014
قیمت پایانی روز بعد : 50414
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : حسينا
تاریخ : 1400/04/15
ساعت : 09:51
قیمت پایانی : 64184
قیمت پایانی روز بعد : 66252
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : شيران
تاریخ : 1400/04/15
ساعت : 11:45
قیمت پایانی : 23150
قیمت پایانی روز بعد : 23690
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : گدنا
تاریخ : 1400/04/16
ساعت : 09:03
قیمت پایانی : 22994
قیمت پایانی روز بعد : 22356
سود خالص : -3.25

مشاهده تابلو

نماد : قنيشا
تاریخ : 1400/04/19
ساعت : 09:22
قیمت پایانی : 60490
قیمت پایانی روز بعد : 63680
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : شنفت
تاریخ : 1400/04/19
ساعت : 12:06
قیمت پایانی : 52080
قیمت پایانی روز بعد : 54630
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : دانا
تاریخ : 1400/04/20
ساعت : 12:33
قیمت پایانی : 5350
قیمت پایانی روز بعد : 5610
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : شاوان
تاریخ : 1400/04/21
ساعت : 11:56
قیمت پایانی : 87978
قیمت پایانی روز بعد : 91088
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : ختور
تاریخ : 1400/04/22
ساعت : 09:59
قیمت پایانی : 17480
قیمت پایانی روز بعد : 18350
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : والبرح
تاریخ : 1400/04/22
ساعت : 12:20
قیمت پایانی : 8412
قیمت پایانی روز بعد : 8200
سود خالص : -3.25

مشاهده تابلو

نماد : بموتو
تاریخ : 1400/04/23
ساعت : 09:45
قیمت پایانی : 61640
قیمت پایانی روز بعد : 63600
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : غشان
تاریخ : 1400/04/23
ساعت : 11:31
قیمت پایانی : 6110
قیمت پایانی روز بعد : 6280
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : فايرا
تاریخ : 1400/04/23
ساعت : 11:40
قیمت پایانی : 16440
قیمت پایانی روز بعد : 17000
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : دي
تاریخ : 1400/04/26
ساعت : 10:29
قیمت پایانی : 1230
قیمت پایانی روز بعد : 1284
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : كلوند
تاریخ : 1400/04/28
ساعت : 09:44
قیمت پایانی : 22620
قیمت پایانی روز بعد : 23670
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : اخابر
تاریخ : 1400/04/28
ساعت : 12:07
قیمت پایانی : 8790
قیمت پایانی روز بعد : 9200
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : فاراكح
تاریخ : 1400/04/28
ساعت : 12:30
قیمت پایانی : 1056
قیمت پایانی روز بعد : 1020
سود خالص : -4.25

مشاهده تابلو