بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

اردیبهشت ماه 1400

سود ماهیانه : 18.7


نماد : نوري
تاریخ : 1400/02/06
ساعت : 10:52
قیمت پایانی : 58910
قیمت پایانی روز بعد : 60130
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : وبملت
تاریخ : 1400/02/08
ساعت : 09:10
قیمت پایانی : 4440
قیمت پایانی روز بعد : 4500
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : خبهمن
تاریخ : 1400/02/08
ساعت : 09:18
قیمت پایانی : 1420
قیمت پایانی روز بعد : 1480
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : دماوند
تاریخ : 1400/02/13
ساعت : 12:31
قیمت پایانی : 26915
قیمت پایانی روز بعد : 27838
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : ومعادنح
تاریخ : 1400/02/15
ساعت : 12:32
قیمت پایانی : 5050
قیمت پایانی روز بعد : 4860
سود خالص : -4.25

مشاهده تابلو

نماد : ذوب
تاریخ : 1400/02/20
ساعت : 10:47
قیمت پایانی : 3119
قیمت پایانی روز بعد : 3304
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : فملي
تاریخ : 1400/02/20
ساعت : 11:41
قیمت پایانی : 12330
قیمت پایانی روز بعد : 12950
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : البرز
تاریخ : 1400/02/21
ساعت : 09:25
قیمت پایانی : 3592
قیمت پایانی روز بعد : 3782
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : شغدير
تاریخ : 1400/02/21
ساعت : 09:46
قیمت پایانی : 62810
قیمت پایانی روز بعد : 64370
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : سپ
تاریخ : 1400/02/22
ساعت : 10:39
قیمت پایانی : 23220
قیمت پایانی روز بعد : 24120
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : فجر
تاریخ : 1400/02/25
ساعت : 09:03
قیمت پایانی : 64800
قیمت پایانی روز بعد : 66440
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو