بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

آذر ماه 1400

سود ماهیانه : 10.6


نماد : فباهنر
تاریخ : 1400/09/14
ساعت : 10:16
قیمت پایانی : 25280
قیمت پایانی روز بعد : 26420
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : وتوسم
تاریخ : 1400/09/16
ساعت : 12:23
قیمت پایانی : 8670
قیمت پایانی روز بعد : 9090
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : بهپاك
تاریخ : 1400/09/30
ساعت : 10:12
قیمت پایانی : 5967
قیمت پایانی روز بعد : 6265
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو