بازگشت به سبدها


سبد کم ریسک

اسفند ماه 1399

سود ماهیانه : 37.8


نماد : مداران
تاریخ : 1399/12/05
ساعت : 11:44
قیمت پایانی : 27230
قیمت پایانی روز بعد : 27030
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : غگلپا
تاریخ : 1399/12/06
ساعت : 11:13
قیمت پایانی : 71404
قیمت پایانی روز بعد : 72522
سود خالص : 0.75

مشاهده تابلو

نماد : اعتلا
تاریخ : 1399/12/09
ساعت : 10:02
قیمت پایانی : 8478
قیمت پایانی روز بعد : 8476
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : جمح
تاریخ : 1399/12/11
ساعت : 11:42
قیمت پایانی : 23870
قیمت پایانی روز بعد : 24090
سود خالص : -0.25

مشاهده تابلو

نماد : اپال
تاریخ : 1399/12/12
ساعت : 09:06
قیمت پایانی : 15650
قیمت پایانی روز بعد : 16190
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : كزغال
تاریخ : 1399/12/12
ساعت : 09:28
قیمت پایانی : 30449
قیمت پایانی روز بعد : 32387
سود خالص : 5.75

مشاهده تابلو

نماد : بگيلان
تاریخ : 1399/12/13
ساعت : 11:42
قیمت پایانی : 20521
قیمت پایانی روز بعد : 21526
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : شسپا
تاریخ : 1399/12/16
ساعت : 10:46
قیمت پایانی : 15930
قیمت پایانی روز بعد : 15950
سود خالص : -0.25

مشاهده تابلو

نماد : شبريز
تاریخ : 1399/12/17
ساعت : 09:23
قیمت پایانی : 29140
قیمت پایانی روز بعد : 31020
سود خالص : 5.75

مشاهده تابلو

نماد : زاگرس
تاریخ : 1399/12/17
ساعت : 12:29
قیمت پایانی : 194105
قیمت پایانی روز بعد : 202087
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : شتران
تاریخ : 1399/12/18
ساعت : 09:59
قیمت پایانی : 8500
قیمت پایانی روز بعد : 8850
سود خالص : 3.75

مشاهده تابلو

نماد : سمگا
تاریخ : 1399/12/20
ساعت : 09:38
قیمت پایانی : 27206
قیمت پایانی روز بعد : 27476
سود خالص : -0.25

مشاهده تابلو

نماد : شپنا
تاریخ : 1399/12/23
ساعت : 11:49
قیمت پایانی : 13220
قیمت پایانی روز بعد : 13190
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : ومعادن
تاریخ : 1399/12/23
ساعت : 12:24
قیمت پایانی : 12300
قیمت پایانی روز بعد : 12710
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : خساپا
تاریخ : 1399/12/24
ساعت : 10:26
قیمت پایانی : 2250
قیمت پایانی روز بعد : 2250
سود خالص : -1.25

مشاهده تابلو

نماد : دروز
تاریخ : 1399/12/25
ساعت : 09:02
قیمت پایانی : 30160
قیمت پایانی روز بعد : 31210
سود خالص : 2.75

مشاهده تابلو

نماد : سيدكو
تاریخ : 1399/12/25
ساعت : 12:12
قیمت پایانی : 6320
قیمت پایانی روز بعد : 6640
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : شگويا
تاریخ : 1399/12/26
ساعت : 10:04
قیمت پایانی : 9373
قیمت پایانی روز بعد : 9919
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : وبصادر
تاریخ : 1399/12/26
ساعت : 10:33
قیمت پایانی : 2530
قیمت پایانی روز بعد : 2680
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو

نماد : وتجارت
تاریخ : 1399/12/26
ساعت : 10:47
قیمت پایانی : 2820
قیمت پایانی روز بعد : 2900
سود خالص : 1.75

مشاهده تابلو

نماد : پترول
تاریخ : 1399/12/26
ساعت : 11:44
قیمت پایانی : 10420
قیمت پایانی روز بعد : 11000
سود خالص : 4.75

مشاهده تابلو