شاخص کل

تشخیص توسط هوش مصنوعی


پرتفوی پیشنهادی

  • همه
  • سبد کم ریسک
1400/07/07

مشاهده سبد 1400/07/07

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/06/01

مشاهده سبد 1400/06/01

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/05/24

مشاهده سبد 1400/05/24

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/05/20

مشاهده سبد 1400/05/20

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/05/19

مشاهده سبد 1400/05/19

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/04/13

مشاهده سبد 1400/04/13

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/03/29

مشاهده سبد 1400/03/29

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/03/12

مشاهده سبد 1400/03/12

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1400/02/20

مشاهده سبد 1400/02/20

سهام کم ریسک کوتاه مدت

1399/12/18

مشاهده سبد 1399/12/18

سهام کم ریسک کوتاه مدت