زمان پنج افزایش سرمایه ۱۲۱۳ تا ۴۰ درصدی + مجمع ۱۴ شرکت دیگر     1400/07/11     |     مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ تا ۴۰ درصدی شرکت خاص و سه سهم دیگر صادر شد     1400/07/10     |