گروه های بورس

تحلیل و بررسی گروههای بورسیخدمات فني و مهندسي

1401/02/12
نمایش/عدم نمایش روی قسمت بالایی کلیک کن

اطلاعات7روزآخر برای مشترکین قابل مشاهده است


حجم کلی پول خرید و فروش

جمع کل پول خرید و فروشورود و خروج پول حقیقی در سهم های گروه

ترتیب براساس بیشترین ورود حقیقی پول به میلیارد تومان در تاریخ 1401/02/12


رمپنا
مقدار پول : 0.77  ادامه مطلب ...

رنيك
مقدار پول : 0.049  ادامه مطلب ...

رتكو
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

تابا
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

زر
مقدار پول : 0.0  ادامه مطلب ...

تپولا
مقدار پول : -0.074  ادامه مطلب ...