پردازش لحظه ای

شما می توانید اتفاقاتی که در بازار در حال رخ دادن است را بصورت لحظه ای و بصورت گروه های زیر مشاهده نمایید

اطلاعات7روزآخر برای مشترکین قابل مشاهده است

بیشترین حجم معاملاتبیشترین سرانه خرید حقیقیبیشترین حجم خرید حقیقیبیشترین حجم خرید حقوقیبیشترین حجم فروش حقیقیبیشترین حجم فروش حقوقیبیشترین تقاضای خریدبیشترین تقاضای فروش