تحلیل تکنیکال نماد حکشتی

1399/02/29

خرید از منطقه حمایتی تعیین شده به دید میان مدت .

حکشتی با توجه به افزایش سرمایه های پیش رو ، سهم جذابی برای سرمایه گذاری می باشد . >br/<« وآرین » ملک خرید
شرکت توسعه اقتصادی آرین ساختمان خریده است.  ادامه مطلب ...

شفاف سازی « حریل » از وضع مالیاتی
ریل پرداز سیر در خصوص وضع مالیاتی شفاف سازی کرد.  ادامه مطلب ...