بررسی اشباع خرید و فروش نمادها در آخر بازار

1399/03/13

بررسی اشباع خرید و فروش نمادها

لحظه پردازش  12:04:39  2020/06/02

در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع خريد شده اند

50شرکت   قيمت : 2196640
آسيا   قيمت : 22613
پارسان   قيمت : 18784
تکمبا   قيمت : 15712
دجابر   قيمت : 38467
زمگسا   قيمت : 50101
ساراب   قيمت : 19096
شاوان   قيمت : 103318
شسينا   قيمت : 196362
غنوش   قيمت : 37578
مداران   قيمت : 35895
وپخش   قيمت : 150000
وتوشه   قيمت : 28889
وتوکا   قيمت : 19417
وملي   قيمت : 219541
تملت   قيمت : 12695در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع فروش شده انددر حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع خريد قرار دارند

آزادشناور   قيمت : 1372005
50شرکت   قيمت : 2196640
30شرکت   قيمت : 46456
آرمان   قيمت : 3613
آسيا   قيمت : 22613
اعتلا   قيمت : 13980
انرژي3   قيمت : 149447
بايکا   قيمت : 37010
بپاس   قيمت : 28002
بساما   قيمت : 11094
بکام   قيمت : 143998
پارسان   قيمت : 18784
پخش   قيمت : 62965
پدرخش   قيمت : 110897
پلوله   قيمت : 14261
تکمبا   قيمت : 15712
ثاباد   قيمت : 21499
ثقزوي   قيمت : 19319
چفيبر   قيمت : 9189
حرهشا   قيمت : 49684
خرينگ   قيمت : 51023
خشرق   قيمت : 20984
دتوليد   قيمت : 45877
دجابر   قيمت : 38467
دسينا   قيمت : 47530
دفارا   قيمت : 99999
دلقما   قيمت : 22416
دي   قيمت : 17903
زمگسا   قيمت : 50101
ساراب   قيمت : 19096
ساربيل   قيمت : 63574
سخوز   قيمت : 21523
سغرب   قيمت : 25884
سقاين   قيمت : 55057
سکارون   قيمت : 68671
سمايه   قيمت : 3756
سنوين   قيمت : 6316
شاوان   قيمت : 103318
شپارس   قيمت : 33196
شپنا   قيمت : 13480
شدوص   قيمت : 26150
شسينا   قيمت : 196362
شصفها   قيمت : 91329
شفارس   قيمت : 39023
شفن   قيمت : 196200
شکف   قيمت : 19429
شنفت   قيمت : 45347
غبهنوش   قيمت : 86217
غپاک   قيمت : 13151
غصينو   قيمت : 164400
غمارگ   قيمت : 52850
غنوش   قيمت : 37578
فسديد   قيمت : 62431
فسلير   قيمت : 24000
فنورد   قيمت : 84449
قثابت   قيمت : 91380
قصفها   قيمت : 184801
کابگن   قيمت : 3946
کاما   قيمت : 88716
کترام   قيمت : 42225
کرازي   قيمت : 28932
کرماشا   قيمت : 29398
کساوه   قيمت : 45189
کماسه   قيمت : 105128
گکيش   قيمت : 52844
لپارس   قيمت : 121770
لپيام   قيمت : 37910
مارون   قيمت : 89132
مداران   قيمت : 35895
مفاخر   قيمت : 45957
ملت   قيمت : 19478
ميهن   قيمت : 6507
نمرينو   قيمت : 54856
نيرو   قيمت : 44817
وآذر   قيمت : 125795
وارس   قيمت : 85460
واميد   قيمت : 24701
وبشهر   قيمت : 21825
وپخش   قيمت : 150000
وپست   قيمت : 16947
وتوشه   قيمت : 28889
وتوکا   قيمت : 19417
وزمين   قيمت : 6401
وسنا   قيمت : 29446
وشمال   قيمت : 39289
وکار   قيمت : 16149
وگردش   قيمت : 12815
وملي   قيمت : 219541
ونيکي   قيمت : 22935
وآيند   قيمت : 7698
ورازي   قيمت : 4469
دسانکو   قيمت : 21254
ساينا   قيمت : 92983
فاهواز   قيمت : 9911
تليسه   قيمت : 101056
ساروج   قيمت : 21348
غشهداب   قيمت : 42892
گوهران   قيمت : 10200
غپآذر   قيمت : 87667
وبرق   قيمت : 68350
بنو   قيمت : 7908
زشگزا   قيمت : 105564
گکوثر   قيمت : 130152
کگهر   قيمت : 52363
زدشت   قيمت : 39779
آريان   قيمت : 12018
شساخت   قيمت : 51108
ساوه   قيمت : 62645
کمينا   قيمت : 46101
تملت   قيمت : 12695
شستا   قيمت : 16290در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع فروش قرار دارند

خودرو   قيمت : 1666
دابور   قيمت : 41050
غسالم   قيمت : 11647
غشهد   قيمت : 14590
وثخوز   قيمت : 29512
تابا   قيمت : 30210
غنيلي   قيمت : 20435
فماک   قيمت : 11445
غگز   قيمت : 16905
شصدف   قيمت : 32389درحال حاضر اين نمادها در نزديکي اشباع خريد قرار دارند

کل   قيمت : 1027639
صنعت   قيمت : 900083
50شرکت‌فعال   قيمت : 38468
بازاراول   قيمت : 758716
بازاردوم   قيمت : 2049331
آ.س.پ   قيمت : 10946
آسام   قيمت : 83450
اتکاي   قيمت : 9340
اخابر   قيمت : 15303
البرز   قيمت : 12141
بنيرو   قيمت : 59961
بهپاک   قيمت : 62478
پتاير   قيمت : 76690
تپکو   قيمت : 4220
ثنام   قيمت : 9219
جم   قيمت : 33200
خمحور   قيمت : 26582
دسبحا   قيمت : 23493
دکوثر   قيمت : 27899
دلر   قيمت : 128902
ذوب   قيمت : 5970
رکيش   قيمت : 15121
سشمال   قيمت : 12706
شبندر   قيمت : 20658
شبهرن   قيمت : 63215
شپديس   قيمت : 67545
شسپا   قيمت : 23405
شسم   قيمت : 63742
شگل   قيمت : 39380
شيراز   قيمت : 37424
غبشهر   قيمت : 32695
فاراک   قيمت : 13862
فاسمين   قيمت : 42473
فاما   قيمت : 32180
فايرا   قيمت : 22985
فسرب   قيمت : 104400
فنوال   قيمت : 28613
قشکر   قيمت : 37628
قنيشا   قيمت : 38546
قهکمت   قيمت : 47599
کروي   قيمت : 34989
واتي   قيمت : 15904
وبوعلي   قيمت : 13997
وتوسم   قيمت : 13480
وسديد   قيمت : 36575
بفجر   قيمت : 29616
وکادو   قيمت : 22166
ولملت   قيمت : 14945
حپارسا   قيمت : 55411
زقيام   قيمت : 32698
خکرمان   قيمت : 6781
شبصير   قيمت : 79922
شفا   قيمت : 50900
لوتوس   قيمت : 14587
زفکا   قيمت : 61550
نوري   قيمت : 117921
فنفت   قيمت : 21185درحال حاضر اين نمادها در نزديکي اشباع فروش قرار دارند

وسرمد   قيمت : 7366
ولانا   قيمت : 25672
غگلستا   قيمت : 71251
خفولا   قيمت : 21407
وآتوس   قيمت : 13851نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع خريد شده اند

آزادشناور   قيمت : 1372005
30شرکت   قيمت : 46456
آرمان   قيمت : 3613
اعتلا   قيمت : 13980
انرژي3   قيمت : 149447
بايکا   قيمت : 37010
بپاس   قيمت : 28002
بساما   قيمت : 11094
بکام   قيمت : 143998
پخش   قيمت : 62965
پدرخش   قيمت : 110897
پلوله   قيمت : 14261
ثاباد   قيمت : 21499
ثقزوي   قيمت : 19319
چفيبر   قيمت : 9189
حرهشا   قيمت : 49684
خرينگ   قيمت : 51023
خشرق   قيمت : 20984
دپارس   قيمت : 99001
دتوليد   قيمت : 45877
دسينا   قيمت : 47530
دفارا   قيمت : 99999
دلقما   قيمت : 22416
دي   قيمت : 17903
ساربيل   قيمت : 63574
سخوز   قيمت : 21523
سغرب   قيمت : 25884
سقاين   قيمت : 55057
سکارون   قيمت : 68671
سمايه   قيمت : 3756
سنوين   قيمت : 6316
شپارس   قيمت : 33196
شپنا   قيمت : 13480
شدوص   قيمت : 26150
شصفها   قيمت : 91329
شفارس   قيمت : 39023
شفن   قيمت : 196200
شکف   قيمت : 19429
شنفت   قيمت : 45347
غبهنوش   قيمت : 86217
غپاک   قيمت : 13151
غصينو   قيمت : 164400
غمارگ   قيمت : 52850
فسديد   قيمت : 62431
فسلير   قيمت : 24000
فنورد   قيمت : 84449
قثابت   قيمت : 91380
قصفها   قيمت : 184801
کابگن   قيمت : 3946
کاما   قيمت : 88716
کترام   قيمت : 42225
کرازي   قيمت : 28932
کرماشا   قيمت : 29398
کساوه   قيمت : 45189
کماسه   قيمت : 105128
گکيش   قيمت : 52844
لپارس   قيمت : 121770
لپيام   قيمت : 37910
مارون   قيمت : 89132
مفاخر   قيمت : 45957
ملت   قيمت : 19478
ميهن   قيمت : 6507
نمرينو   قيمت : 54856
نيرو   قيمت : 44817
وآذر   قيمت : 125795
وآفري   قيمت : 6943
وارس   قيمت : 85460
واميد   قيمت : 24701
وبشهر   قيمت : 21825
وپست   قيمت : 16947
وزمين   قيمت : 6401
وساخت   قيمت : 41501
وسنا   قيمت : 29446
وشمال   قيمت : 39289
وکار   قيمت : 16149
وگردش   قيمت : 12815
ونيکي   قيمت : 22935
وآيند   قيمت : 7698
ورازي   قيمت : 4469
دسانکو   قيمت : 21254
ساينا   قيمت : 92983
فاهواز   قيمت : 9911
تليسه   قيمت : 101056
ساروج   قيمت : 21348
آبين   قيمت : 49086
غشهداب   قيمت : 42892
گوهران   قيمت : 10200
غپآذر   قيمت : 87667
وبرق   قيمت : 68350
بنو   قيمت : 7908
زشگزا   قيمت : 105564
گکوثر   قيمت : 130152
کگهر   قيمت : 52363
زدشت   قيمت : 39779
آريان   قيمت : 12018
شساخت   قيمت : 51108
ساوه   قيمت : 62645
کمينا   قيمت : 46101
شستا   قيمت : 16290نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع فروش شده اند

ثاصفا   قيمت : 12219
خودرو   قيمت : 1666
دابور   قيمت : 41050
غسالم   قيمت : 11647
غشهد   قيمت : 14590
وجامي   قيمت : 11964
وثخوز   قيمت : 29512
تابا   قيمت : 30210
غنيلي   قيمت : 20435
فماک   قيمت : 11445
غگز   قيمت : 16905
شصدف   قيمت : 32389


بررسی تکنیکالی نمادها در آخر بازار
بررسی تکنیکالی نمادها در آخر بازار ، شامل روندها و ورود پول و تغییر فاز  ادامه مطلب ...

اجرای دو دستورالعمل مربوط به دامنه نوسان
اصلاحات موادی از دو دستورالعمل معاملات از جمله دامنه نوسان و فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس به جز مواد مربوط به گره معاملاتی در بازار های اول، دوم و بازار پایه از امروز اجرا می شود.  ادامه مطلب ...