بررسی تکنیکالی نمادها در آخر بازار

1399/03/13

بررسی تکنیکالی نمادها در آخر بازار ، شامل روندها و ورود پول و تغییر فاز

لحظه پردازش  12:00:37  2020/06/02

نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و ورود پول داشته اند

فنوال   قيمت : 28613
شوينده   قيمت : 52382نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و خروج پول داشته اند

خپارس   قيمت : 6420
خگستر   قيمت : 4080
خوساز   قيمت : 11204
ورنا   قيمت : 8544نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و ورود پول نيز داشته اند

بساما   قيمت : 11094
پدرخش   قيمت : 110897
تپکو   قيمت : 4224
سنوين   قيمت : 6316
شپنا   قيمت : 13480
فخوز   قيمت : 25301
فملي   قيمت : 14777
فنوال   قيمت : 28613
گکيش   قيمت : 52844
وگردش   قيمت : 12815
ورازي   قيمت : 4469
غشهداب   قيمت : 42892
شوينده   قيمت : 52382
کگهر   قيمت : 52363
ساوه   قيمت : 62645
تملت   قيمت : 12695نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و خروج پول نيز داشته اند

خپارس   قيمت : 6420
خکاوه   قيمت : 5374
خگستر   قيمت : 4080
خوساز   قيمت : 11204
سدشت   قيمت : 33699
شپترو   قيمت : 9389
شفارا   قيمت : 6106
غدام   قيمت : 109090
غشاذر   قيمت : 34583
فباهنر   قيمت : 46375
فلات   قيمت : 15894
نتوس   قيمت : 17883
وآرين   قيمت : 8280
ورنا   قيمت : 8544
وساپا   قيمت : 9520
وثخوز   قيمت : 29512نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند

بالاس   قيمت : 46804
بايکا   قيمت : 37010
بساما   قيمت : 11094
بکام   قيمت : 143800
بنيرو   قيمت : 59961
پارسان   قيمت : 18784
پتاير   قيمت : 76690
پخش   قيمت : 62965
پدرخش   قيمت : 110897
پلوله   قيمت : 14261
تپکو   قيمت : 4224
تپمپي   قيمت : 40506
تکشا   قيمت : 46702
ثاباد   قيمت : 21499
ثنام   قيمت : 9219
چفيبر   قيمت : 9189
حرهشا   قيمت : 49684
حکشتي   قيمت : 27500
خپويش   قيمت : 108531
خرينگ   قيمت : 51023
خشرق   قيمت : 20984
دتوليد   قيمت : 45875
دلر   قيمت : 128902
دلقما   قيمت : 22416
دي   قيمت : 17903
زنگان   قيمت : 71973
ساراب   قيمت : 19096
سخوز   قيمت : 21523
سغرب   قيمت : 25884
سقاين   قيمت : 55057
سکارون   قيمت : 68671
سنوين   قيمت : 6316
شاملا   قيمت : 88202
شپارس   قيمت : 33196
شپنا   قيمت : 13480
شتولي   قيمت : 12458
شفارس   قيمت : 38980
شنفت   قيمت : 45347
شيراز   قيمت : 37424
شيران   قيمت : 23823
غبهنوش   قيمت : 86217
غپاک   قيمت : 13151
غمارگ   قيمت : 52850
فاسمين   قيمت : 42473
فايرا   قيمت : 22985
فخوز   قيمت : 25301
فروس   قيمت : 28448
فسلير   قيمت : 24000
فملي   قيمت : 14777
فنوال   قيمت : 28613
فنورد   قيمت : 84449
قثابت   قيمت : 91521
قصفها   قيمت : 184823
قنيشا   قيمت : 38546
کابگن   قيمت : 3946
کاما   قيمت : 88716
کترام   قيمت : 42225
کرازي   قيمت : 28932
کروي   قيمت : 34989
کسرا   قيمت : 33531
گکيش   قيمت : 52844
لپارس   قيمت : 121770
نمرينو   قيمت : 54856
نيرو   قيمت : 44817
وآفري   قيمت : 6943
وبشهر   قيمت : 21825
وپست   قيمت : 16947
وتوشه   قيمت : 28889
وتوکا   قيمت : 19417
وساخت   قيمت : 41524
وسپه   قيمت : 12087
وغدير   قيمت : 10269
وکار   قيمت : 15981
وگردش   قيمت : 12815
وملي   قيمت : 219541
ونيکي   قيمت : 22935
وآيند   قيمت : 7698
ورازي   قيمت : 4469
ساينا   قيمت : 92983
آبين   قيمت : 49090
غشهداب   قيمت : 42892
حپارسا   قيمت : 55411
چدن   قيمت : 29890
غپآذر   قيمت : 87667
وبرق   قيمت : 68350
شوينده   قيمت : 52382
زقيام   قيمت : 32698
خکرمان   قيمت : 6779
کگهر   قيمت : 52363
زفکا   قيمت : 61602
ساوه   قيمت : 62645
کمينا   قيمت : 46101
تملت   قيمت : 12695
شصدف   قيمت : 32389نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند

پلاست   قيمت : 30850
تشتاد   قيمت : 15100
ثاصفا   قيمت : 12213
ثنوسا   قيمت : 10266
جهرم   قيمت : 2575
خاهن   قيمت : 22839
خپارس   قيمت : 6420
خچرخش   قيمت : 13517
خکاوه   قيمت : 5374
خگستر   قيمت : 4080
خوساز   قيمت : 11204
ددام   قيمت : 25005
سدشت   قيمت : 33699
شپترو   قيمت : 9389
شفارا   قيمت : 6106
غدام   قيمت : 109090
غسالم   قيمت : 11686
غشاذر   قيمت : 34583
فباهنر   قيمت : 46375
فلات   قيمت : 15894
کخاک   قيمت : 85820
کسعدي   قيمت : 25309
لخانه   قيمت : 39302
نتوس   قيمت : 17883
وآرين   قيمت : 8280
واحصا   قيمت : 25160
ورنا   قيمت : 8544
وساپا   قيمت : 9520
وجامي   قيمت : 11963
ثالوند   قيمت : 11698
وثخوز   قيمت : 29512
وپسا   قيمت : 4648
شساخت   قيمت : 51108نمادهايي که فردا با احتياط مثبت خواهند بود

بايکا   قيمت : 37010
بساما   قيمت : 11094
بکام   قيمت : 143800
پارسان   قيمت : 18784
پخش   قيمت : 62965
پدرخش   قيمت : 110897
پلوله   قيمت : 14261
ثاباد   قيمت : 21499
چفيبر   قيمت : 9189
حرهشا   قيمت : 49684
خرينگ   قيمت : 51023
خشرق   قيمت : 20984
دتوليد   قيمت : 45875
دلقما   قيمت : 22416
دي   قيمت : 17903
ساراب   قيمت : 19096
سخوز   قيمت : 21523
سغرب   قيمت : 25884
سقاين   قيمت : 55057
سکارون   قيمت : 68671
سنوين   قيمت : 6316
شپارس   قيمت : 33196
شپنا   قيمت : 13480
شفارس   قيمت : 38980
شنفت   قيمت : 45347
غبهنوش   قيمت : 86217
غپاک   قيمت : 13151
غمارگ   قيمت : 52850
فسلير   قيمت : 24000
فنورد   قيمت : 84449
قثابت   قيمت : 91521
قصفها   قيمت : 184823
کابگن   قيمت : 3946
کاما   قيمت : 88716
کترام   قيمت : 42225
کرازي   قيمت : 28932
گکيش   قيمت : 52844
لپارس   قيمت : 121770
نمرينو   قيمت : 54856
نيرو   قيمت : 44817
وبشهر   قيمت : 21825
وپست   قيمت : 16947
وتوشه   قيمت : 28889
وتوکا   قيمت : 19417
وکار   قيمت : 15981
وگردش   قيمت : 12815
وملي   قيمت : 219541
ونيکي   قيمت : 22935
وآيند   قيمت : 7698
ورازي   قيمت : 4469
ساينا   قيمت : 92983
غشهداب   قيمت : 42892
غپآذر   قيمت : 87667
وبرق   قيمت : 68350
کگهر   قيمت : 52363
ساوه   قيمت : 62645
کمينا   قيمت : 46101
تملت   قيمت : 12695نمادهايي که فردا با احتياط منفي خواهند بود

غسالم   قيمت : 11686
وثخوز   قيمت : 29512نمادهايي که فردا احتمالا مثبت خواهند بود

بنيرو   قيمت : 59961
پتاير   قيمت : 76690
تپکو   قيمت : 4224
ثنام   قيمت : 9219
دلر   قيمت : 128902
شيراز   قيمت : 37424
فاسمين   قيمت : 42473
فايرا   قيمت : 22985
فنوال   قيمت : 28613
قنيشا   قيمت : 38546
کروي   قيمت : 34989
حپارسا   قيمت : 55411
زقيام   قيمت : 32698
خکرمان   قيمت : 6779
زفکا   قيمت : 61602نمادهايي که فردا احتمالا منفي خواهند بود

اجرای دو دستورالعمل مربوط به دامنه نوسان
اصلاحات موادی از دو دستورالعمل معاملات از جمله دامنه نوسان و فعالیت بازارگردانی مبتنی بر حراج در فرابورس به جز مواد مربوط به گره معاملاتی در بازار های اول، دوم و بازار پایه از امروز اجرا می شود.  ادامه مطلب ...

دستور روحانی بر فروش سهام و حمایت از بورس
معاون اول رییس جمهور با اعلام ارزش ۸ و ۱۶میلیون تومانی سهام عدالت و وعده افزایش قیمت ها از دستور روحانی بر فروش سهام حتی زیرمجموعه های نظامی و مشوق جدید برای عرضه های اولیه خبر داد.  ادامه مطلب ...