روند نمادها در میانه بازار

1399/03/12

بررسی تکنیکالی روند نمادها در پایان بازار

لحظه پردازش  12:56:47  2020/06/01

نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و ورود پول داشته اند

فنوال   قيمت : 28459
شوينده   قيمت : 50212نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و خروج پول داشته اند

خپارس   قيمت : 6097
خوساز   قيمت : 11026
سخزر   قيمت : 20994
ورنا   قيمت : 8138نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و ورود پول نيز داشته اند

تپکو   قيمت : 4147
سنوين   قيمت : 6267
شپنا   قيمت : 13480
فنوال   قيمت : 28459
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
ورازي   قيمت : 4382
غشهداب   قيمت : 41464
شوينده   قيمت : 50212نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و خروج پول نيز داشته اند

خبهمن   قيمت : 11736
خپارس   قيمت : 6097
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11026
سخزر   قيمت : 20994
سدشت   قيمت : 32068
شفارا   قيمت : 6197
غدام   قيمت : 109197
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6500نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند

آرمان   قيمت : 3602
بايکا   قيمت : 35248
بکام   قيمت : 144162
پارسان   قيمت : 17890
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 106004
تاپيکو   قيمت : 9498
تپکو   قيمت : 4147
تکشا   قيمت : 46680
ثاباد   قيمت : 21165
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خپويش   قيمت : 108084
خرينگ   قيمت : 48595
خشرق   قيمت : 19985
خودرو   قيمت : 1559
دسينا   قيمت : 47770
دلر   قيمت : 122869
دلقما   قيمت : 22230
زنگان   قيمت : 70109
ساراب   قيمت : 18559
ساروم   قيمت : 25854
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 52708
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
سنوين   قيمت : 6267
شاملا   قيمت : 87612
شپارس   قيمت : 31616
شپنا   قيمت : 13480
شسينا   قيمت : 184000
شفارس   قيمت : 40852
شنفت   قيمت : 43202
شيراز   قيمت : 35642
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غمهرا   قيمت : 127631
فاسمين   قيمت : 40545
فخوز   قيمت : 24311
فروس   قيمت : 27160
فملي   قيمت : 14170
فنوال   قيمت : 28459
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176293
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 116061
مداران   قيمت : 33680
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وبشهر   قيمت : 20877
وپترو   قيمت : 19381
وپست   قيمت : 16153
وتوشه   قيمت : 27785
وتوکا   قيمت : 18629
وساخت   قيمت : 43606
وسپه   قيمت : 11513
وصندوق   قيمت : 12834
وغدير   قيمت : 9789
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
ونيکي   قيمت : 22790
وآيند   قيمت : 7692
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
حريل   قيمت : 6049
ساينا   قيمت : 89695
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41464
چدن   قيمت : 28528
غپآذر   قيمت : 86111
وبرق   قيمت : 67303
شوينده   قيمت : 50212
خکرمان   قيمت : 6622
کگهر   قيمت : 50254
زفکا   قيمت : 61030
تاصيکو   قيمت : 12700
ساوه   قيمت : 60507
کمينا   قيمت : 43934
تملت   قيمت : 12187نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند

پلاست   قيمت : 29678
ثاصفا   قيمت : 11810
ثنوسا   قيمت : 9831
خبهمن   قيمت : 11736
خپارس   قيمت : 6097
خچرخش   قيمت : 12817
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11026
دبالک   قيمت : 20788
ددام   قيمت : 25084
رتاپ   قيمت : 12991
سخزر   قيمت : 20994
سدشت   قيمت : 32068
شزنگ   قيمت : 62539
شستان   قيمت : 2680
شفارا   قيمت : 6197
غچين   قيمت : 48500
غدام   قيمت : 109197
غسالم   قيمت : 11326
غشاذر   قيمت : 32937
فباهنر   قيمت : 43800
کخاک   قيمت : 86795
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6500
وجامي   قيمت : 11744
ثالوند   قيمت : 11529
نبورس   قيمت : 102044

اشباع خرید و فروش نمادها در پایان بازار
بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در پایان بازار  ادامه مطلب ...

روند نمادها در میانه بازار
بررسی تکنیکالی روند نمادها در میانه زمانی بازار  ادامه مطلب ...