اشباع خرید و فروش نمادها در پایان بازار

1399/03/12

بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در پایان بازار

لحظه پردازش  12:57:06  2020/06/01

در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع خريد شده اند

آزادشناور   قيمت : 1321193
30شرکت   قيمت : 44402
انرژي3   قيمت : 146339
ثاباد   قيمت : 21165
دپارس   قيمت : 103000
ساربيل   قيمت : 61545
شپنا   قيمت : 13480
شدوص   قيمت : 25019
شفن   قيمت : 192501
کرماشا   قيمت : 28201
مفاخر   قيمت : 43886
وآفري   قيمت : 7001
وبشهر   قيمت : 20877
وپست   قيمت : 16153
وشمال   قيمت : 38748
فاهواز   قيمت : 9530
زشگزا   قيمت : 100565
زدشت   قيمت : 38488در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع فروش شده اند

وجامي   قيمت : 11744
وثخوز   قيمت : 29601در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع خريد قرار دارند

آزادشناور   قيمت : 1321193
30شرکت   قيمت : 44402
آرمان   قيمت : 3602
اعتلا   قيمت : 13584
انرژي3   قيمت : 146339
بايکا   قيمت : 35248
بپاس   قيمت : 27700
بساما   قيمت : 11052
بکام   قيمت : 144162
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 106004
پلوله   قيمت : 14328
ثاباد   قيمت : 21165
ثقزوي   قيمت : 18418
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خرينگ   قيمت : 48595
خزاميا   قيمت : 10191
خشرق   قيمت : 19985
دپارس   قيمت : 103000
دتوليد   قيمت : 48907
دسينا   قيمت : 47770
دفارا   قيمت : 99890
دلقما   قيمت : 22230
دي   قيمت : 17128
ساربيل   قيمت : 61545
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 52708
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
سنوين   قيمت : 6267
شپارس   قيمت : 31616
شپنا   قيمت : 13480
شدوص   قيمت : 25019
شصفها   قيمت : 89548
شفارس   قيمت : 40852
شفن   قيمت : 192501
شکف   قيمت : 19029
شنفت   قيمت : 43202
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غصينو   قيمت : 159834
فسديد   قيمت : 61668
فسلير   قيمت : 23888
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176293
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
کرماشا   قيمت : 28201
کساوه   قيمت : 44235
کماسه   قيمت : 100122
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 116061
لپيام   قيمت : 37861
مارون   قيمت : 87393
مفاخر   قيمت : 43886
ملت   قيمت : 18551
ميهن   قيمت : 6240
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وآذر   قيمت : 119805
وآفري   قيمت : 7001
وارس   قيمت : 83532
واميد   قيمت : 24193
وبشهر   قيمت : 20877
وپست   قيمت : 16153
وزمين   قيمت : 6276
وساخت   قيمت : 43606
وسنا   قيمت : 28302
وشمال   قيمت : 38748
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
ونيکي   قيمت : 22790
وآيند   قيمت : 7692
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
دسانکو   قيمت : 20830
ساينا   قيمت : 89695
فاهواز   قيمت : 9530
تليسه   قيمت : 97470
ساروج   قيمت : 20883
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41464
گوهران   قيمت : 9950
غپآذر   قيمت : 86111
وبرق   قيمت : 67303
بنو   قيمت : 7845
زشگزا   قيمت : 100565
گکوثر   قيمت : 123955
کگهر   قيمت : 50254
زدشت   قيمت : 38488
آريان   قيمت : 11453
شساخت   قيمت : 49560
ساوه   قيمت : 60507
کمينا   قيمت : 43934
شستا   قيمت : 15536در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع فروش قرار دارند

ثاصفا   قيمت : 11810
خودرو   قيمت : 1559
دابور   قيمت : 41300
غسالم   قيمت : 11326
غشهد   قيمت : 14856
وجامي   قيمت : 11744
وثخوز   قيمت : 29601
تابا   قيمت : 30309
غگز   قيمت : 16100
شصدف   قيمت : 32199درحال حاضر اين نمادها در نزديکي اشباع خريد قرار دارند

50شرکت   قيمت : 2120064
آ.س.پ   قيمت : 10578
بنيرو   قيمت : 59566
بهپاک   قيمت : 59627
پارسان   قيمت : 17890
تکمبا   قيمت : 15251
جم   قيمت : 32210
خمحور   قيمت : 26374
دجابر   قيمت : 36866
زمگسا   قيمت : 48244
ساراب   قيمت : 18559
سجام   قيمت : 7550
شاوان   قيمت : 98399
شپديس   قيمت : 64444
غنوش   قيمت : 36411
فاراک   قيمت : 13343
فايرا   قيمت : 22485
فسرب   قيمت : 102370
فنوال   قيمت : 28459
قشکر   قيمت : 37081
قنيشا   قيمت : 37785
کروي   قيمت : 33727
واتي   قيمت : 15510
وپخش   قيمت : 147332
وتوسم   قيمت : 13100
وتوشه   قيمت : 27785
وتوکا   قيمت : 18629
وملي   قيمت : 209100
خودکفا   قيمت : 220000
بفجر   قيمت : 28508
وکادو   قيمت : 21991
بکهنوج   قيمت : 53895
خکرمان   قيمت : 6622
شبصير   قيمت : 76765
شفا   قيمت : 49355
نوري   قيمت : 112450
تملت   قيمت : 12187درحال حاضر اين نمادها در نزديکي اشباع فروش قرار دارند

ثپرديس   قيمت : 14758
خگستر   قيمت : 3903
غپينو   قيمت : 12829
فلات   قيمت : 15400
نتوس   قيمت : 17037
ونوين   قيمت : 4100
وسرمد   قيمت : 7591
داراب   قيمت : 2157
ولانا   قيمت : 26020
غگلستا   قيمت : 71773نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع خريد شده اند

آرمان   قيمت : 3602
اعتلا   قيمت : 13584
بايکا   قيمت : 35248
بپاس   قيمت : 27700
بساما   قيمت : 11052
بکام   قيمت : 144162
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 106004
پلوله   قيمت : 14328
ثقزوي   قيمت : 18418
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خرينگ   قيمت : 48595
خزاميا   قيمت : 10191
خشرق   قيمت : 19985
دتوليد   قيمت : 48907
دسينا   قيمت : 47770
دفارا   قيمت : 99890
دلقما   قيمت : 22230
دي   قيمت : 17128
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 52708
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
سنوين   قيمت : 6267
شپارس   قيمت : 31616
شسم   قيمت : 63704
شسينا   قيمت : 184000
شصفها   قيمت : 89548
شفارس   قيمت : 40852
شکف   قيمت : 19029
شنفت   قيمت : 43202
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غصينو   قيمت : 159834
فسديد   قيمت : 61668
فسلير   قيمت : 23888
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176293
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
کساوه   قيمت : 44235
کفپارس   قيمت : 130000
کماسه   قيمت : 100122
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 116061
لپيام   قيمت : 37861
مارون   قيمت : 87393
مداران   قيمت : 33680
ملت   قيمت : 18551
ميهن   قيمت : 6240
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وآذر   قيمت : 119805
وارس   قيمت : 83532
واميد   قيمت : 24193
وزمين   قيمت : 6276
وساخت   قيمت : 43606
وسنا   قيمت : 28302
وشهر   قيمت : 4231
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
وگستر   قيمت : 21916
ونيکي   قيمت : 22790
وآيند   قيمت : 7692
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
دسانکو   قيمت : 20830
ساينا   قيمت : 89695
تليسه   قيمت : 97470
ساروج   قيمت : 20883
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41464
گوهران   قيمت : 9950
غپآذر   قيمت : 86111
وبرق   قيمت : 67303
بنو   قيمت : 7845
گکوثر   قيمت : 123955
کگهر   قيمت : 50254
غويتا   قيمت : 36751
آريان   قيمت : 11453
شساخت   قيمت : 49560
ساوه   قيمت : 60507
کمينا   قيمت : 43934
شستا   قيمت : 15536نمادهايي که روز معاملاتروند نمادها در میانه بازار
بررسی تکنیکالی روند نمادها در میانه زمانی بازار  ادامه مطلب ...

اشباع خرید و فروش نمادها در میانه بازار
بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در میانه زمانی بازار  ادامه مطلب ...