روند نمادها در میانه بازار

1399/03/12

بررسی تکنیکالی روند نمادها در میانه زمانی بازار

لحظه پردازش  10:18:26  2020/06/01

نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و ورود پول داشته اند

فنوال   قيمت : 28459
شوينده   قيمت : 50212نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و خروج پول داشته اند

خپارس   قيمت : 6150
خوساز   قيمت : 11292
سخزر   قيمت : 20994
ورنا   قيمت : 8138نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و ورود پول نيز داشته اند

تپکو   قيمت : 4070
سنوين   قيمت : 6267
فنوال   قيمت : 28459
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
ورازي   قيمت : 4382
غشهداب   قيمت : 41464
شوينده   قيمت : 50212نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و خروج پول نيز داشته اند

خبهمن   قيمت : 11620
خپارس   قيمت : 6150
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11292
سخزر   قيمت : 20994
سدشت   قيمت : 32068
شفارا   قيمت : 6197
غدام   قيمت : 109197
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6500نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند

آرمان   قيمت : 3602
بايکا   قيمت : 35248
بکام   قيمت : 144162
پارسان   قيمت : 17890
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 106004
تاپيکو   قيمت : 9338
تپکو   قيمت : 4070
تکشا   قيمت : 46150
ثاباد   قيمت : 21165
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خپويش   قيمت : 108084
خرينگ   قيمت : 48595
خشرق   قيمت : 19985
خودرو   قيمت : 1639
دسينا   قيمت : 49780
دلر   قيمت : 122869
دلقما   قيمت : 22230
زنگان   قيمت : 70109
ساراب   قيمت : 18559
ساروم   قيمت : 25854
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 52707
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
سنوين   قيمت : 6267
شاملا   قيمت : 87612
شپارس   قيمت : 31616
شسينا   قيمت : 185980
شفارس   قيمت : 40852
شنفت   قيمت : 43202
شيراز   قيمت : 35642
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غمهرا   قيمت : 133887
فاسمين   قيمت : 40545
فخوز   قيمت : 24311
فروس   قيمت : 27180
فملي   قيمت : 14270
فنوال   قيمت : 28459
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176293
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 116061
مداران   قيمت : 35609
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وبشهر   قيمت : 20877
وپترو   قيمت : 19415
وپست   قيمت : 16153
وتوشه   قيمت : 27785
وتوکا   قيمت : 18629
وساخت   قيمت : 43479
وسپه   قيمت : 11513
وصندوق   قيمت : 12749
وغدير   قيمت : 9789
وکار   قيمت : 16648
وگردش   قيمت : 12442
ونيکي   قيمت : 22790
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
حريل   قيمت : 6268
ساينا   قيمت : 89695
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41464
چدن   قيمت : 28528
غپآذر   قيمت : 84999
وبرق   قيمت : 67303
شوينده   قيمت : 50212
خکرمان   قيمت : 6622
کگهر   قيمت : 50254
زفکا   قيمت : 63991
تاصيکو   قيمت : 13000
ساوه   قيمت : 60507
کمينا   قيمت : 43934
تملت   قيمت : 12187نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند

پلاست   قيمت : 29678
ثاصفا   قيمت : 11810
ثنوسا   قيمت : 9710
خبهمن   قيمت : 11620
خپارس   قيمت : 6150
خچرخش   قيمت : 12817
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11292
دبالک   قيمت : 20451
ددام   قيمت : 25084
رتاپ   قيمت : 13000
سخزر   قيمت : 20994
سدشت   قيمت : 32068
شزنگ   قيمت : 62539
شستان   قيمت : 2680
شفارا   قيمت : 6197
غچين   قيمت : 47905
غدام   قيمت : 109197
غسالم   قيمت : 11480
غشاذر   قيمت : 32937
فباهنر   قيمت : 44300
کخاک   قيمت : 88553
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6500
وجامي   قيمت : 11744
نبورس   قيمت : 102044

اشباع خرید و فروش نمادها در میانه بازار
بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در میانه زمانی بازار  ادامه مطلب ...

بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در همین لحظه
بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها  ادامه مطلب ...