بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها در همین لحظه

1399/03/12

بررسی تکنیکالی اشباع خرید و فروش نمادها

لحظه پردازش  09:06:59  2020/06/01

در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع خريد شده اند

ثاباد   قيمت : 21165
شدوص   قيمت : 23940
شفن   قيمت : 191600
مفاخر   قيمت : 43886
وآفري   قيمت : 7001
وبشهر   قيمت : 20877
وپست   قيمت : 16153
فاهواز   قيمت : 9530
زشگزا   قيمت : 100565
نطرين   قيمت : 110522در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع فروش شده اند

وجامي   قيمت : 11744
وثخوز   قيمت : 29601در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع خريد قرار دارند

بايکا   قيمت : 35248
بپاس   قيمت : 27800
بساما   قيمت : 11052
بکام   قيمت : 140000
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 97800
پلوله   قيمت : 14328
ثاباد   قيمت : 21165
ثقزوي   قيمت : 18418
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خرينگ   قيمت : 48595
خزاميا   قيمت : 10191
خشرق   قيمت : 19985
دتوليد   قيمت : 46570
دسينا   قيمت : 47200
دفارا   قيمت : 99300
دلقما   قيمت : 22230
دي   قيمت : 17128
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 51800
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
شپارس   قيمت : 31615
شدوص   قيمت : 23940
شسينا   قيمت : 187946
شصفها   قيمت : 89548
شفارس   قيمت : 40852
شفن   قيمت : 191600
شکف   قيمت : 19029
شنفت   قيمت : 42880
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غصينو   قيمت : 159829
فسلير   قيمت : 23888
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176289
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
کساوه   قيمت : 44235
کماسه   قيمت : 100122
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 115990
لپيام   قيمت : 36377
مارون   قيمت : 84100
مداران   قيمت : 33990
مفاخر   قيمت : 43886
ملت   قيمت : 18551
ميهن   قيمت : 6171
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وآذر   قيمت : 119805
وآفري   قيمت : 7001
وارس   قيمت : 83532
واميد   قيمت : 22701
وبشهر   قيمت : 20877
وپست   قيمت : 16153
وزمين   قيمت : 6276
وساخت   قيمت : 42000
وسنا   قيمت : 29142
وگردش   قيمت : 12442
ونيکي   قيمت : 22790
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
دسانکو   قيمت : 20799
ساينا   قيمت : 89680
فاهواز   قيمت : 9530
تليسه   قيمت : 92829
ساروج   قيمت : 20883
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41000
غپآذر   قيمت : 78909
وبرق   قيمت : 67303
بنو   قيمت : 7845
زشگزا   قيمت : 100565
گکوثر   قيمت : 123955
نطرين   قيمت : 110522
کگهر   قيمت : 47000
آريان   قيمت : 11400
شساخت   قيمت : 49557
ساوه   قيمت : 60266
کمينا   قيمت : 43934در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع فروش قرار دارند

ثاصفا   قيمت : 11810
خودرو   قيمت : 1569
دابور   قيمت : 41391
غسالم   قيمت : 11326
غشهد   قيمت : 15190
وجامي   قيمت : 11744
وثخوز   قيمت : 29601
تابا   قيمت : 30309
شصدف   قيمت : 32199نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع خريد شده اند

اعتلا   قيمت : 13221
بايکا   قيمت : 35248
بپاس   قيمت : 27800
بساما   قيمت : 11052
بکام   قيمت : 140000
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 97800
پلوله   قيمت : 14328
ثقزوي   قيمت : 18418
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خرينگ   قيمت : 48595
خزاميا   قيمت : 10191
خشرق   قيمت : 19985
دتوليد   قيمت : 46570
دسينا   قيمت : 47200
دفارا   قيمت : 99300
دلقما   قيمت : 22230
دي   قيمت : 17128
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 51800
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
شپارس   قيمت : 31615
شسم   قيمت : 63704
شسينا   قيمت : 187946
شصفها   قيمت : 89548
شفارس   قيمت : 40852
شکف   قيمت : 19029
شنفت   قيمت : 42880
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غصينو   قيمت : 159829
فسلير   قيمت : 23888
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176289
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
کساوه   قيمت : 44235
کماسه   قيمت : 100122
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 115990
لپيام   قيمت : 36377
مارون   قيمت : 84100
مداران   قيمت : 33990
ملت   قيمت : 18551
ميهن   قيمت : 6171
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وآذر   قيمت : 119805
وارس   قيمت : 83532
واميد   قيمت : 22701
وزمين   قيمت : 6276
وساخت   قيمت : 42000
وسنا   قيمت : 29142
وشهر   قيمت : 4164
وگردش   قيمت : 12442
وگستر   قيمت : 22281
ونيکي   قيمت : 22790
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
دسانکو   قيمت : 20799
ساينا   قيمت : 89680
تليسه   قيمت : 92829
ساروج   قيمت : 20883
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 41000
گوهران   قيمت : 9523
غپآذر   قيمت : 78909
وبرق   قيمت : 67303
بنو   قيمت : 7845
گکوثر   قيمت : 123955
کگهر   قيمت : 47000
آريان   قيمت : 11400
شساخت   قيمت : 49557
ساوه   قيمت : 60266
کمينا   قيمت : 43934نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع فروش شده اند

ثاصفا   قيمت : 11810
ختوقا   قيمت : 4812
خودرو   قيمت : 1569
دابور   قيمت : 41391
غسالم   قيمت : 11326
غشهد   قيمت : 15190
تابا   قيمت : 30309
شصدف   قيمت : 32199


بررسی تکنیکالی روند نمادها در همین لحظه
بررسی تکنیکالی روند نمادها  ادامه مطلب ...

افزایش سرمایه جذاب سهم بورسی از ۵۰۳۰ به ۲۸۳۸ درصد
شرکت بورسی که اسفند درخواست افزایش سرمایه فوق سنگین ۵۰۳۰ درصدی داده بود از برنامه افزایش سرمایه ۲۸۳۸ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.  ادامه مطلب ...