بررسی تکنیکالی روند نمادها در همین لحظه

1399/03/12

بررسی تکنیکالی روند نمادها

لحظه پردازش  09:07:29  2020/06/01

نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و ورود پول داشته اند

فنوال   قيمت : 28459
شوينده   قيمت : 48555نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و خروج پول داشته اند

خپارس   قيمت : 6097
خوساز   قيمت : 11026
سخزر   قيمت : 19995
ورنا   قيمت : 8138نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و ورود پول نيز داشته اند

تپکو   قيمت : 4110
فنوال   قيمت : 28459
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
وگردش   قيمت : 12442
ورازي   قيمت : 4382
غشهداب   قيمت : 40990
شوينده   قيمت : 48555نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و خروج پول نيز داشته اند

خبهمن   قيمت : 11001
خپارس   قيمت : 6097
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11026
سخزر   قيمت : 19995
سدشت   قيمت : 32068
شفارا   قيمت : 6197
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6100نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند

بايکا   قيمت : 35248
بکام   قيمت : 140990
پارسان   قيمت : 17890
پخش   قيمت : 60013
پدرخش   قيمت : 97020
تاپيکو   قيمت : 9360
تپکو   قيمت : 4110
تکشا   قيمت : 47184
ثاباد   قيمت : 21165
چفيبر   قيمت : 9121
حرهشا   قيمت : 49376
خپويش   قيمت : 108084
خرينگ   قيمت : 48590
خشرق   قيمت : 19985
خودرو   قيمت : 1570
دسينا   قيمت : 47100
دلر   قيمت : 119084
دلقما   قيمت : 22230
زنگان   قيمت : 67123
ساراب   قيمت : 18559
ساروم   قيمت : 25854
سخوز   قيمت : 21287
سغرب   قيمت : 25369
سقاين   قيمت : 51850
سکارون   قيمت : 66898
سمايه   قيمت : 3680
شاملا   قيمت : 87400
شپارس   قيمت : 31616
شسينا   قيمت : 187946
شفارس   قيمت : 40852
شنفت   قيمت : 42200
شيراز   قيمت : 35642
غبهنوش   قيمت : 84213
غپاک   قيمت : 13037
غمهرا   قيمت : 124622
فاسمين   قيمت : 40360
فخوز   قيمت : 23401
فروس   قيمت : 26690
فملي   قيمت : 13450
فنوال   قيمت : 28459
فنورد   قيمت : 82747
قثابت   قيمت : 93993
قصفها   قيمت : 176200
کاما   قيمت : 84492
کترام   قيمت : 40215
کدما   قيمت : 273111
کرازي   قيمت : 27880
گکيش   قيمت : 52423
لپارس   قيمت : 115990
مداران   قيمت : 34000
نمرينو   قيمت : 54637
نيرو   قيمت : 43667
وبشهر   قيمت : 20877
وپترو   قيمت : 19185
وپست   قيمت : 16152
وتوشه   قيمت : 26683
وتوکا   قيمت : 17749
وساخت   قيمت : 42600
وسپه   قيمت : 11513
وصندوق   قيمت : 12200
وغدير   قيمت : 9789
وگردش   قيمت : 12442
ونيکي   قيمت : 22790
ورازي   قيمت : 4382
آينده   قيمت : 21866
حريل   قيمت : 6180
ساينا   قيمت : 89680
آبين   قيمت : 51669
غشهداب   قيمت : 40990
چدن   قيمت : 28000
غپآذر   قيمت : 78909
وبرق   قيمت : 67303
شوينده   قيمت : 48555
خکرمان   قيمت : 6332
کگهر   قيمت : 47360
زفکا   قيمت : 59100
تاصيکو   قيمت : 12780
ساوه   قيمت : 60395
کمينا   قيمت : 43934
تملت   قيمت : 12100نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند

پلاست   قيمت : 29682
ثاصفا   قيمت : 11810
ثنوسا   قيمت : 9710
خبهمن   قيمت : 11001
خپارس   قيمت : 6097
خچرخش   قيمت : 12904
خکاوه   قيمت : 5304
خگستر   قيمت : 3903
خوساز   قيمت : 11026
دبالک   قيمت : 19502
ددام   قيمت : 25084
رتاپ   قيمت : 13333
سخزر   قيمت : 19995
سدشت   قيمت : 32068
شزنگ   قيمت : 62539
شفارا   قيمت : 6197
غچين   قيمت : 47104
غسالم   قيمت : 11326
غشاذر   قيمت : 32937
فباهنر   قيمت : 45100
کخاک   قيمت : 86795
ورنا   قيمت : 8138
وساپا   قيمت : 9584
وسکاب   قيمت : 6100
وجامي   قيمت : 11744
نبورس   قيمت : 102044

افزایش سرمایه جذاب سهم بورسی از ۵۰۳۰ به ۲۸۳۸ درصد
شرکت بورسی که اسفند درخواست افزایش سرمایه فوق سنگین ۵۰۳۰ درصدی داده بود از برنامه افزایش سرمایه ۲۸۳۸ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.  ادامه مطلب ...

« رانفور » چگونه سود میدهد
خدمات انفورماتیک در خصوص سیاست تقسیم سود شفاف سازی کرد.  ادامه مطلب ...