اشباع خرید و اشباع فروش

1399/03/12

بررسی نمادهایی که در منطقه اشباع خرید و یا فروش قرار گرفته اند

لحظه پردازش  07:00:05  2020/06/01

در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع خريد شده اند

اعتلا   قيمت : 13462
بايکا   قيمت : 34241
پخش   قيمت : 57605
خرينگ   قيمت : 46681
سقاين   قيمت : 50814
شپارس   قيمت : 30222
شسم   قيمت : 64182
کساوه   قيمت : 43333
ملت   قيمت : 18075
وارس   قيمت : 79586
وساخت   قيمت : 41798
ساينا   قيمت : 85649در حال حاضر اين نمادها امروز وارد منطقه اشباع فروش شده اند

ثاصفا   قيمت : 11856
ختوقا   قيمت : 4513
تابا   قيمت : 30594
خفولا   قيمت : 21190در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع خريد قرار دارند

آرمان   قيمت : 3636
اعتلا   قيمت : 13462
بايکا   قيمت : 34241
بپاس   قيمت : 27550
بساما   قيمت : 10998
بکام   قيمت : 138033
پخش   قيمت : 57605
پدرخش   قيمت : 101760
پلوله   قيمت : 14179
ثقزوي   قيمت : 18588
چفيبر   قيمت : 8687
حرهشا   قيمت : 47987
خرينگ   قيمت : 46681
خزاميا   قيمت : 10508
خشرق   قيمت : 19846
دتوليد   قيمت : 46915
دسينا   قيمت : 48219
دفارا   قيمت : 98790
دلقما   قيمت : 21616
دي   قيمت : 16345
سخوز   قيمت : 20614
سصوفي   قيمت : 20014
سغرب   قيمت : 24221
سقاين   قيمت : 50814
سکارون   قيمت : 64954
سمايه   قيمت : 3705
سنوين   قيمت : 6258
شپارس   قيمت : 30222
شسم   قيمت : 64182
شسينا   قيمت : 186081
شصفها   قيمت : 87700
شفارس   قيمت : 39603
شکف   قيمت : 18974
شنفت   قيمت : 41202
غبهنوش   قيمت : 81906
غپاک   قيمت : 12912
غصينو   قيمت : 155340
غمارگ   قيمت : 50334
فسديد   قيمت : 61440
فسلير   قيمت : 23839
فنورد   قيمت : 81013
قثابت   قيمت : 89518
قصفها   قيمت : 168360
کابگن   قيمت : 3944
کاما   قيمت : 82499
کترام   قيمت : 38407
کدما   قيمت : 260106
کرازي   قيمت : 26553
کساوه   قيمت : 43333
کماسه   قيمت : 99999
گکيش   قيمت : 50897
لپارس   قيمت : 111294
لپيام   قيمت : 36652
مارون   قيمت : 84361
مداران   قيمت : 35020
ملت   قيمت : 18075
ميهن   قيمت : 6117
نمرينو   قيمت : 54319
نيرو   قيمت : 43475
وآذر   قيمت : 115500
وارس   قيمت : 79586
واميد   قيمت : 22533
وزمين   قيمت : 6240
وساخت   قيمت : 41798
وسنا   قيمت : 29171
وشهر   قيمت : 4337
وگردش   قيمت : 11851
وگستر   قيمت : 23059
ونيکي   قيمت : 22622
ورازي   قيمت : 4297
آينده   قيمت : 21589
دسانکو   قيمت : 20531
ساينا   قيمت : 85649
تليسه   قيمت : 93490
ساروج   قيمت : 20380
آبين   قيمت : 50165
غشهداب   قيمت : 39568
گوهران   قيمت : 9849
غپآذر   قيمت : 82365
وبرق   قيمت : 65795
بنو   قيمت : 7783
گکوثر   قيمت : 118053
کگهر   قيمت : 47861
آريان   قيمت : 11128
شساخت   قيمت : 50665
ساوه   قيمت : 57781
کمينا   قيمت : 42727
شستا   قيمت : 15072در حال حاضر اين نمادها در منطقه اشباع فروش قرار دارند

ثاصفا   قيمت : 11856
ختوقا   قيمت : 4513
خودرو   قيمت : 1579
دابور   قيمت : 41739
غسالم   قيمت : 11796
غشهد   قيمت : 15098
تابا   قيمت : 30594
خفولا   قيمت : 21190
غگز   قيمت : 15049
شصدف   قيمت : 32063نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع خريد شده اند

آزادشناور   قيمت : 1301131
آرمان   قيمت : 3636
آسيا   قيمت : 21493
بپاس   قيمت : 27550
بساما   قيمت : 10998
بکام   قيمت : 138033
پدرخش   قيمت : 101760
پلوله   قيمت : 14179
ثقزوي   قيمت : 18588
چفيبر   قيمت : 8687
حرهشا   قيمت : 47987
ختوقا   قيمت : 4513
خزاميا   قيمت : 10508
خشرق   قيمت : 19846
دپارس   قيمت : 97400
دتوليد   قيمت : 46915
دسينا   قيمت : 48219
دفارا   قيمت : 98790
دلقما   قيمت : 21616
دي   قيمت : 16345
زمگسا   قيمت : 47000
سخوز   قيمت : 20614
سصوفي   قيمت : 20014
سغرب   قيمت : 24221
سکارون   قيمت : 64954
سمايه   قيمت : 3705
سنوين   قيمت : 6258
شپترو   قيمت : 9397
شدوص   قيمت : 23832
شسينا   قيمت : 186081
شصفها   قيمت : 87700
شفارس   قيمت : 39603
شفن   قيمت : 188207
شکبير   قيمت : 72214
شکف   قيمت : 18974
شنفت   قيمت : 41202
غبهنوش   قيمت : 81906
غپاک   قيمت : 12912
غصينو   قيمت : 155340
غمارگ   قيمت : 50334
فباهنر   قيمت : 45901
فسپا   قيمت : 35180
فسديد   قيمت : 61440
فسلير   قيمت : 23839
فنورد   قيمت : 81013
قثابت   قيمت : 89518
قصفها   قيمت : 168360
کابگن   قيمت : 3944
کاما   قيمت : 82499
کترام   قيمت : 38407
کدما   قيمت : 260106
کرازي   قيمت : 26553
کرماشا   قيمت : 27000
کماسه   قيمت : 99999
گکيش   قيمت : 50897
لپارس   قيمت : 111294
لپيام   قيمت : 36652
مارون   قيمت : 84361
مداران   قيمت : 35020
ميهن   قيمت : 6117
نمرينو   قيمت : 54319
نيرو   قيمت : 43475
وآذر   قيمت : 115500
وآرين   قيمت : 8582
واتي   قيمت : 14722
واميد   قيمت : 22533
وزمين   قيمت : 6240
وسنا   قيمت : 29171
وشمال   قيمت : 37552
وشهر   قيمت : 4337
وگردش   قيمت : 11851
وگستر   قيمت : 23059
ونيکي   قيمت : 22622
ورازي   قيمت : 4297
آينده   قيمت : 21589
دسانکو   قيمت : 20531
وکادو   قيمت : 21088
تليسه   قيمت : 93490
ساروج   قيمت : 20380
آبين   قيمت : 50165
غشهداب   قيمت : 39568
ولملت   قيمت : 14811
گوهران   قيمت : 9849
غپآذر   قيمت : 82365
وبرق   قيمت : 65795
بنو   قيمت : 7783
گکوثر   قيمت : 118053
کگهر   قيمت : 47861
زدشت   قيمت : 36216
آريان   قيمت : 11128
شساخت   قيمت : 50665
ساوه   قيمت : 57781
کمينا   قيمت : 42727
شستا   قيمت : 15072نمادهايي که روز معاملاتي گذشته وارد منطقه اشباع فروش شده اند

خودرو   قيمت : 1579
دابور   قيمت : 41739
غسالم   قيمت : 11796
غشهد   قيمت : 15098
غگز   قيمت : 15049
شصدف   قيمت : 32063
آگاس   قيمت : 163500
ارمغان   قيمت : 10095
بذر   قيمت : 77849


لیست موقعیت ها
لیست موقعیت های خرید و فروش  ادامه مطلب ...

نمادهايي که روند ، تغييرفاز و ورود یا خروج پول داشته اند
در ادامه نمادهايي که روند ، تغييرفاز و ورود یا خروج پول داشته اند معرفی میگردد لازم بذکر است این نمادها تشخیص سیستمی بود و مسولیت خرید و یا فروش بر عهده شخص سهامدار می باشد  ادامه مطلب ...