افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی بانک دی از تجدید ارزیابی تصویب شد

1399/12/27

با برگزاری مجمع فوق العاده بانک دی، افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد.

مجمع فوق العاده بانک دی صبح با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 57 درصدی سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 2009 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد.
براین اساس، "دی" به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 قانون تجارت، سرمایه فعلی را از 640 میلیارد تومان به 13.5 هزار میلیارد تومان رساند.
همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 13.5 به 15 میلیارد تومان معادل 11 درصد از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.افزایش سرمایه ۴۰ درصدی فولاد مبارکه تصویب شد
دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده فولاد مبارکه برگزار و افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته تصویب و روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین شد.  ادامه مطلب ...

برنامه افزایش سرمایه ۵۳۸ تا ۳۷ درصدی پنج شرکت بورسی و فرابورسی
پنج شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۵۳۸، ۵۱۷ ، ۳۰۰، ۱۶۷ و ۳۷ درصدی از سه محل تجدید ارزیابی، مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس