لیست موقعیت ها

1399/03/12

لیست موقعیت های خرید و فروش

14:30:14  2020/05/31

نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و ورود پول داشته اند

فنوال   قيمت : 27970نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و همزمان تغييرفاز و خروج پول داشته اند

زنجان   قيمت : 6750نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند و ورود پول نيز داشته اند

تپکو   قيمت : 4010
تکشا   قيمت : 45660
ثنظام   قيمت : 36000
ختوقا   قيمت : 4513
سنوين   قيمت : 6258
فنوال   قيمت : 27970
فنورد   قيمت : 81013
قثابت   قيمت : 89518
نيرو   قيمت : 43475
ورازي   قيمت : 4297نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند و خروج پول نيز داشته اند

خبهمن   قيمت : 11391
خپارس   قيمت : 6352
خگستر   قيمت : 4108
خوساز   قيمت : 11497
زنجان   قيمت : 6750
سدشت   قيمت : 33044
غدام   قيمت : 109252
ورنا   قيمت : 8566
وساپا   قيمت : 9892
وسکاب   قيمت : 6182
تکالا   قيمت : 78606نمادهايي که روند صعودي بخود گرفته اند

آزادشناور   قيمت : 1301131
30شرکت   قيمت : 43313
بايکا   قيمت : 34241
پدرخش   قيمت : 101760
تپکو   قيمت : 4010
تکشا   قيمت : 45660
ثاباد   قيمت : 20283
ثقزوي   قيمت : 18588
ثنظام   قيمت : 36000
چفيبر   قيمت : 8687
حرهشا   قيمت : 47987
ختوقا   قيمت : 4513
خشرق   قيمت : 19846
دلقما   قيمت : 21616
سباقر   قيمت : 11781
سخوز   قيمت : 20614
سصوفي   قيمت : 20014
سقاين   قيمت : 50814
سکارون   قيمت : 64954
سنوين   قيمت : 6258
شسينا   قيمت : 186081
شفارس   قيمت : 39603
شنفت   قيمت : 41202
شيراز   قيمت : 33945
غبهنوش   قيمت : 81906
غپاک   قيمت : 12912
غشان   قيمت : 98705
غشصفا   قيمت : 36682
فسپا   قيمت : 35180
فنوال   قيمت : 27970
فنورد   قيمت : 81013
قثابت   قيمت : 89518
قصفها   قيمت : 168360
کابگن   قيمت : 3944
کاذر   قيمت : 34384
کاما   قيمت : 82499
کدما   قيمت : 260106
کرازي   قيمت : 26553
کماسه   قيمت : 99999
کمنگنز   قيمت : 62000
گکيش   قيمت : 50897
لپارس   قيمت : 111294
مداران   قيمت : 35020
نمرينو   قيمت : 54319
نيرو   قيمت : 43475
وآذر   قيمت : 115500
وساخت   قيمت : 41798
وگردش   قيمت : 11851
ونيکي   قيمت : 22622
ورازي   قيمت : 4297
آينده   قيمت : 21589
آبين   قيمت : 50165
غپآذر   قيمت : 82365
بنو   قيمت : 7783
کگهر   قيمت : 47861
زفکا   قيمت : 60944نمادهايي که روند نزولي بخود گرفته اند

ثاصفا   قيمت : 11856
ثنوسا   قيمت : 10101
خبهمن   قيمت : 11391
خپارس   قيمت : 6352
خچرخش   قيمت : 13307
خگستر   قيمت : 4108
خوساز   قيمت : 11497
دبالک   قيمت : 19420
ددام   قيمت : 25290
زنجان   قيمت : 6750
سخزر   قيمت : 19957
سدشت   قيمت : 33044
شفارا   قيمت : 6340
غچين   قيمت : 47089
غدام   قيمت : 109252
غسالم   قيمت : 11796
فزرين   قيمت : 24132
فلوله   قيمت : 24359
کخاک   قيمت : 88934
وبهمن   قيمت : 12990
وتوسم   قيمت : 12769
ورنا   قيمت : 8566
وساپا   قيمت : 9892
وسکاب   قيمت : 6182
وجامي   قيمت : 11940
کبورس   قيمت : 101503
نبورس   قيمت : 96428
تکالا   قيمت : 78606

نمادهايي که روند ، تغييرفاز و ورود یا خروج پول داشته اند
در ادامه نمادهايي که روند ، تغييرفاز و ورود یا خروج پول داشته اند معرفی میگردد لازم بذکر است این نمادها تشخیص سیستمی بود و مسولیت خرید و یا فروش بر عهده شخص سهامدار می باشد  ادامه مطلب ...

نمادهایی که در منطقه اشباع فروش هستند
در حال حاضر این نمادها در منطقه اشباع فروش قرار دارند  ادامه مطلب ...